πίσω

ΟΙ ΜΟΡΦΕΣ ΤΩΝ ΠΑΛΑΙΟΛΟΓΩΝ ΑΠΟ ΤΟ ΠΑΡΕΛΘΟΝ

+ Ἰωάννης ἐν Χριστῷ τῷ Θεῷ πιστὸς βασιλεὺς καὶ αὐτωκράτωρ ῥωμαίων ὁ Παλαιολόγος +

 

ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΑΛΑΙΟΛΟΓΟΣ –ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΜΟΝΗΣ ΑΓ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗΣ ΣΙΝΑ - CODEX 2123 FOL. 30V 

Ἐν ἔτει ͵ϛϡηζ΄ ἰνδ. ιβ-ης, μηνὶ Μαρτίῳ ιβη ἢλθεν ὁ βασιλεὺς κῦρ Κωνσταντίνος ἐκ τῆς Πελοπονίσου καὶ ἐπαρέλαβεν τὴν Κωνσταντινούπολλην μετα τὸν θάνατον τοῦ ἀειδίμου καὶ τρισμάκαρος, κραταιοῦ καὶ ἀγίου ἡμῶν αὐθέντου καὶ βασιλέως κυροῦ Ἰωάννου τοῦ εὐδόμου τῶν Παλαιολόγών. Ἢ δὲ ὅτε ἀπέτισε τὼ χρεῶν, τρέχῶν ἔτους ͵ϛϡηζ΄ ἰνδ. ιβ-ης, μηνὶ Νοεμβρίῳ λα΄-η· ἡμέρα ε΄, ὤρᾳ ι-η τῆς ἡμέρας, καὶ ἐτάφη ἐν τῇ σεβασμίᾳ μονῇ τοῦ κυρίου καὶ θεοῦ καὶ σωτῆρος ἡμῶν Ἰησοῦ Ξριστοῦ τοῦ παντοκράτορος εἰς τὸν τάφον τῆς γυνἐκὸς αὐτοῦ. Καὶ ὁ θεὸς τάξαι τὴν ψυχὴν αὐτοῦ μετὰ τῶν ἀγίων βασιλέων, ἀμὴν, ἀμὴν, ἀμὴν.

Ὁ γράψας τοῦτα Δημήτριος Λάσκαρης ὁ Λεοντάρης.

Η ΔΥΝΑΣΤΕΙΑ ΤΩΝ ΠΑΛΑΙΟΛΟΓΩΝ

Αυτοκράτορες 

*     Μιχαήλ Η' Παλαιολόγος (1259-1282)

*     Ανδρόνικος Β' Παλαιολόγος (1282-1328), γιος του Μιχαήλ Η'

*     Μιχαήλ Θ' Παλαιολόγος (1295-1320), συναυτοκράτορας, γιος του Ανδρόνικου Β'

*     Ανδρόνικος Γ' Παλαιολόγος (1328-1341), γιος του Μιχαήλ Θ'

*     Ιωάννης Ε' Παλαιολόγος (1341-1391), γιος του Ανδρόνικου Γ'

*     Ανδρόνικος Δ' Παλαιολόγος (1376-1379), πρωτότοκος γιος του Ιωάννη Ε'

*     Ιωάννης Ζ' Παλαιολόγος (1390), γιος του Ανδρόνικου Δ' και εγγονός του Ιωάννη Ε'

*     Ανδρόνικος Ε' Παλαιολόγος (1403-1407), συναυτοκράτορας, γιος του Ιωάννη Ζ'

*     Μανουήλ Β' Παλαιολόγος (1391-1425), δευτερότοκος γιος του Ιωάννη Ζ'

*     Ιωάννης Η' Παλαιολόγος (1425-1448), πρωτότοκος γιος του Μανουήλ Β'

*    Κωνσταντίνος ΙΑ' Παλαιολόγος (1449-1453), νεότερος γιος του Μανουήλ Β'

 

Για να δείτε κάποιες σελίδες πρέπει να έχετε τον flash player που μπορείτε να βρείτε πατώντας στο εικονίδιο δίπλα.

Πνευματικά δικαιώματα © 2009

 Συντελεστές  και επικοινωνία μαζί μας

       SiteLock