πίσω

Ευρωπαϊκή Ακριτική Παράδοση: από τον Μεγαλέξανδρο στον Διγενή Ακρίτα

TO ΕYΡΩΠAΪKO ΔIKTYO ΓIA THN ΑΚΡΙΤΙΚΗ ΠΑΡΑΔΟΣΗ «ACRINET»
η διεξοδική και διεπιστημονική μελέτη της ακριτικής παράδοσης , αλλά κ α ι το υ συμβολισμού του φαινομένου του  ακρίτη , τ ης «ά κ ρ η ς », τ ο υ
«ορίου», της «ετερότητας », της «ταυτότητας », της «διαφορετικότητας » τόσο σε παλαιότερες εποχές όσο και στη σύγχρονη ευρωπαϊκή κοινωνία , αν έ λ α β ε το Ευρωπαϊκό Δίκτυο γ ια την Ακριτική Παράδοση ACRINET, με πρωτοβουλία του οποίου πραγματοποιείται η παρούσα έκδοση . Η δραστηριότητα του Δικτύου συγχρηματοδοτήθηκε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή .