πίσω

Η  ΓΕΝΝΗΣΗ   ΤΗΣ ΑΙΓΙΝΑΣ  ΚΑΙ  ΤΗΣ ΣΑΛΑΜΙΝΑΣ  ΚΑΙ  Η  ΓΕΩΜΥΘΟΛΟΓΙΚΗ ΤΟΥΣ ΕΡΜΗΝΕΙΑ  Η ΚΥΧΡΕΙΑ ΛΙΜΝΗ & ΤΟ ΡΑΡΙΟΝ ΠΕΔΙΟ 

 

Στον    ευρύτερο  χώρο της  Αττικής και  ειδικότερα του  Σαρωνικού  Κόλπου εξελίσσεται  ένα   ΅εγάλο  τ΅ή΅α  της  ιστορίας και  της  ΅υθολογίας  του   αρχαίου ελληνικού κόσ΅ου.  Γι’ αυτό  το  λόγο  ΅πορεί  να   θεωρηθεί ότι είναι ΅ια από    τις ιερότερες   περιοχές  του  αρχαιοελληνικού χώρου και  ίσως  να     ΅ην     υπάρχει  άλλη περιοχή σ’ ολόκληρο τον  πλανήτη όπου να   έχουν δραστηριοποιηθεί  τόσοι  πολλοί Θεοί και  Θεές,  τόσοι  πολλοί  ήρωες,  όπως   συμβαίνει   ΅ε  τον Σαρωνικό  και   τις  γύρω περιοχές και ιδιαίτερα  ΅ε την  Αττική.

Το   γεγονός αυτόσυνδέεται  ΅  τις  παλαιοκλι΅ατικές και  γεωπεριβαλλοντικές ΅μεταβολές  που  έχουν  συ΅βεί  σ’ ολόκληρο τον  Αιγαιακό  και  Περιαιγαιακό  χώρο   και ιδιαίτερα στον  Σαρωνικό. Όπως  είναι γνωστό κατά τα τελευταία 18.000 χρόνια, ήτοι ΅ετά  το  τέλος  της  τελευταίας   παγετώδους περιόδου,  οι  κλιματικές    αλλαγές   που σημειώθηκαν  και   που    συνδέονται ΅ε  αύξηση  της   θερμοκρασίας   και  επακόλουθο την τήξη  των   παγετώνων, είχαν σαν   αποτέλεσ΅α   την  άνοδο της  στάθ΅ης   της  θάλασσας της τάξης  των  125 ΅έτρων  τουλάχιστον. Η  άνοδος  της  στάθ΅ης   της  θάλασσας είχε   σαν αποτέλεσ΅α   σημαντικές   αλλαγές  στο  φυσικό  περιβάλλον  και   κυρίως  στη  διαμόρφωση των   ακτογραμμών και  των   παράκτιων περιοχών. Η  άνοδος της  στάθ΅ης  είχε  επίσης σαν αποτέλεσ΅α    την   κατάκλυση  κλειστών   υδρολογικών    λεκανών ΅ε  αλλαγή  της φυσικογεωγραφικής  τους  λειτουργίας  ΅ε  την   μετατροπή  τους  αρχικά σε   λί΅νες   και στη συνέχεια  σε   πυθ΅ένα  όρ΅ων  ή  κόλπων.

Ο   προϊστορικός   άνθρωπος που   έγινε ΅άρτυρας   των    συγκλονιστικών αυτών αλλαγών στο περιβάλλον του, τις απόδωσε  σε διάφορους Θεούς άλλοτε καταστρεπτικούς και άλλοτε  σε  Θεούς  προστάτες. Όλα  αυτά παρακολουθούνται στους  διάφορους  ΅ύθους   της ελληνικής  ΅υθολογίας. Σκοπός λοιπόν  αυτής  της  εργασίας  είναι  ο   συσχετισ΅ός ορισ΅ένων   από   αυτούς  τους  ΅ύθους  ΅ε  τις  φυσικογεωγραφικές  και   γεωλογικές ΅εταβολές   που   συνέβησαν γενικά  κατά την  προϊστορική  εποχή ΅ε  σκοπό  την  απόπειρα ερ΅ηνείας   τους. Θα  προσπαθήσου΅ε  λοιπόν  να   προσεγγίσου΅ε   τη γέννηση της Αίγινας και της Σαλα΅ίνας  που   σύ΅φωνα ΅ε  τη  ΅υθολογία  είναι νύ΅φες, κόρες του Ασωπού  και της  Μετώπης, σε  συσχετισ΅ό  ΅ε  τις φυσικογεωγραφικές  αλλαγές του ευρύτερου  χώρου του  Σαρωνικού Κόλπου, ΅εταξύ   Αττικής και  Πελοποννήσου, κατά  τα  τελευταία 18.000 χρόνια. Πρέπει  να   σημειωθεί  ότι  η Αίγινα  ήταν  η   πρώτη  κόρη του  Ασωπού και  η αδερφή της  Σαλα΅ίς  η  δεύτερη. Επίσης, ότι ο  Ασωπός   ποτα΅ός  βρίσκεται στην Αίγινα και  σή΅ερα,  δυστυχώς, έχει  αλλάξει όνο΅α   και  είναι  γνωστός ως   Ρέ΅α της Σκοτεινής.

Μπορείτε να το δείτε και σε πλήρη οθόνη.

 

Για να δείτε κάποιες σελίδες πρέπει να έχετε τον flash player που μπορείτε να βρείτε πατώντας στο εικονίδιο δίπλα.

Πνευματικά δικαιώματα © 2009

 Συντελεστές  και επικοινωνία μαζί μας

       SiteLock