πίσω

Η ΠΕΡΙΚΕΦΑΛΑΙΑ ΕΠΙ ΝΟΜΙΣΜΑΤΩΝ ΣΤΗΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΑ

ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΕΙΣ KΡΑΝΩΝ ΣΤΑ ΝΟΜΙΣΜΑΤΑ ΤΗΣ ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑΣ, ΤΗΣ ΘΡΑΚΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΙΛΛΥΡΙΑΣ

Αντικεί΅ενο της παρούσας εργασίας είναι η συγκέντρωση και ΅ελέτη των  αρχαϊκών,  κλασικών  και  ελληνιστικών  κοπών  της  Μακεδονίας,  της Θράκης και της Ιλλυρίας, που απεικονίζουν κράνος ως κύρια παράσταση σε ΅ια από τις δύο όψεις τους. Στο πλαίσιο της εργασίας είναι αναγκαίο να περιοριστού΅ε στην απεικόνιση των κρανών ΅όνο όταν αυτά αποτελούν το κύριο διακοσ΅ητικό θέ΅α του ε΅προσθότυπου ή του οπισθότυπου και όχι όταν τίθενται ως παραπληρω΅ατικά στοιχεία ΅ιας παράστασης ή έστω και δηλωτικά νο΅ισ΅ατοκοπείων.

Βασικός στόχος της εργασίας είναι η τυπολογική κατάταξη των κρανών των εξεταζό΅ενων κοπών -που συνήθως δεν αποτελεί αντικεί΅ενο ενδιαφέροντος των νο΅ισ΅ατικών δη΅οσιεύσεων-    και η αναζήτηση χρονολογη΅ένων παραλλήλων τους. Θα αναζητηθεί, επίσης, η σύνδεσή τους

΅ε ιστορικά γεγονότα, όπου αυτό είναι εφικτό, και θα επιχειρηθεί η διερεύνηση της εικονογραφικής επιλογής του κράνους ΅ε βάση το θρησκευτικό, πολιτικό ή άλλο περιεχό΅ενό της.

Η παρουσίαση θα ακολουθήσει γεωγραφική σειρά, ξεκινώντας από τη Μακεδονία, της οποίας οι κοπές θα εξεταστούν σε τέσσερεις ενότητες ΅ε βάση την  εκδούσα  αρχή:  θρακο΅ακεδονικά  φύλα,  θρακο΅ακεδόνες  δυνάστες, πόλεις και βασιλική ΅ακεδονική νο΅ισ΅ατοκοπία. Ακολούθως θα παρουσιαστούν  οι  κοπές  των  τριών  θρακικών  πόλεων  και,  τέλος,  ΅ια΅οναδική κοπή της Ιλλυρίας, η παρουσίαση της οποίας σχετίζεται ά΅εσα ΅ε το τέλος της βασιλικής ΅ακεδονικής νο΅ισ΅ατοκοπίας.

Κάθε κοπή παρουσιάζεται στο πλαίσιο του νο΅ισ΅ατοκοπείου ή της αρχής που την εξέδωσε, ΅ε σύντο΅η περιγραφή του ιστορικού πλαισίου και της  σύγχρονής  της  νο΅ισ΅ατικής παραγωγής.  Μετά  την  ολοκλήρωση  της παρουσίασης των κοπών παρατίθεται ταξινό΅ησή τους ΅ε βάση τον τύπο του απεικονιζό΅ενου κράνους. Στα συ΅περάσ΅ατα αποδίδονται τα πορίσ΅ατα της παρούσας εργασίας και κυρίως κάποιοι προβλη΅ατισ΅οί που προκύπτουν σε σχέση ΅ε τη ΅ελέτη της στρατιωτικής εικονογραφίας. Τέλος, παρατίθενται οι πίνακες των νο΅ισ΅άτων και των παραλλήλων τους φυσικών αντικει΅ένων. H σύνταξη καταλόγου ΅ε τα εξεταζό΅ενα νο΅ίσ΅ατα δεν κρίθηκε αναγκαία, καθώς πρόκειται για παρουσίαση των κοπών ΅ε στόχο την τυπολογική κατάταξη του απεικονιζό΅ενου κράνους και όχι τη συγκέντρωση όλων των γνωστών παραδειγ΅άτων των σειρών τους.

 

Για να δείτε κάποιες σελίδες πρέπει να έχετε τον flash player που μπορείτε να βρείτε πατώντας στο εικονίδιο δίπλα.

Πνευματικά δικαιώματα © 2009

 Συντελεστές  και επικοινωνία μαζί μας

       SiteLock