πίσω

 

   πιστο ν Χριστ βασιλες τν Ρωμαίων

 

Κωνσταντίνος Α' ο Μέγας

324-337

Κωνστάντιος Β'

333-361

Ιουλιανός ο φιλόσοφος

361-363

Ιοβιανός

363-364

Ουαελιντινιανός

364-375

Ουάλης

364-378

Θεοδόσιος Α' ο Μέγας

379-395

Αρκάδιος

395-408

Θεοδόσιος Β'

408-450

Μαρκιανός

450-457

Λέων Α'

457-474

Λέων Β'

474

Ζήνων

474-491

Αναστάσιος Α'

491-518

Ιουστίνος Α'

518-527

Ιουστινιανός

527-565

Ιουστίνος Β'

565-578

Τιβέριος Β'

578-582

Μαυρίκιος

582-602

Φωκάς

602-610

Ηράκλειος

610-641

Ηρακλεωνάς και Κων/νος Γ'

641

Κώνστας Β'

641-668

Κωνσταντίνος Δ' ο Πωγωνάτος

668-685

Ιουστινιανός Β' ο Ρινότμητος

685-695

Λεόντιος

695-698

Τιβέριος Γ' ο Αψίμαρος

698-705

Ιουστινιανός Β' (πάλι)

705-711

Φιλιππικός Βαρδάνης

711-713

Αναστάσιος Β' (Αρτέμιος)

713-719

Θεοδόσιος Γ' ο Αδραμμυττηνός

716-717

Λέων Γ' ο Ίσαυρος

717-740

Κωνσταντίνος Ε'

740-775

Λέων Δ'

775-780

Κωνσταντίνος ΣΤ'

780-797

Ειρήνη η Αθηναία

797-802

Νικηφόρος Α'

802-811

Σταυράκιος

811

Μιχαήλ Α' ο Ραγκαβές

811-813

Λέων Ε' ο Αρμένιος

813-820

Μιχαήλ Β'

820-829

Θεόφιλος

829-842

Μιχαήλ Γ'

842-867

Βασίλειος Α'

867-886

Λέων ΣΤ' ο Σοφός

886-912

Αλέξανδρος

912-913

Κωνσταντίνος Ζ' ο Πορφυρογέννητος

913-959

Ρωμανός Α' Λεκαπηνός, συμβασιλεύς

919-944

Ρωμανός Β'

959-963

Νικηφόρος Β' Φωκάς

963-969

Ιωάννης Τσιμισκής

969-976

Βασίλειος Β' Βουλγαροκτόνος

976-1025

Κωνσταντίνος Η'

1025-1028

Ρωμανός Γ' Αργυρός

1028-1034

Μιχαήλ Δ' Παφλαγών

1034-1041

Μιχαήλ Ε' Καλαφάτης

1041-1042

Κωνσταντίνος Θ' ο Μονομάχος

1042-1054

Θεοδώρα

1054-1056

Μιχαήλ ΣΤ' ο Στρατιωτικός

1056-1057

Ισαάκιος Α' Κομνηνός

1057-1059

Κωνσταντίνος Ι' Δούκας

1059-1067

Ρωμανός Δ' Διογένης

1067-1071

Μιχαήλ Ζ' Δούκας

1071-1078

Νικηφόρος Γ' Βοτανειάτης

1078-1081

Αλέξιος Α' Κομνηνός

1081-1118

Ιωάννης Β' Κομνηνός

1118-1143

Μανουήλ Α' Κομνηνός

1143-1180

Αλέξιος Β' Κομνηνός

1180-1183

Ανδρόνικος Α' Κομνηνός

1183-1185

Ισαάκιος Β' Άγγελος

1185-1195

Αλέξιος Γ' Άγγελος

1195-1203

Αλέξιος Δ'

1203-1204

Αλέξιος Ε' Μούρτζουφλος

1024

Μιχαήλ Η' Παλαιολόγος

1261-1282

Ανδρόνικος Β' Παλαιολόγος

1282-1283

Μιχαήλ Θ' Παλαιλόγος

1283-1328

Ανδρόνικος Γ' Παλαιολόγος

1328-1341

Ιωάννης Ε' Παλαιολόγος

1341-1391

Ανδρόνικος Δ' Παλαιολόγος

1376-1379

Ιωάννης Ζ' Παλαιολόγος

1379-1402

Μανουήλ Β' Παλαιολόγος

1402-1425

Ιωάννης Η' Παλαιολόγος

1425-1449

Κωνσταντίνος ΙΑ' Παλαιολόγος

1449-1453

  

 

Για να δείτε κάποιες σελίδες πρέπει να έχετε τον flash player που μπορείτε να βρείτε πατώντας στο εικονίδιο δίπλα.

Πνευματικά δικαιώματα © 2009

 Συντελεστές  και επικοινωνία μαζί μας

       SiteLock