πίσω

ΠΕΡΙ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΓΡΑΦΩΝ

Ο ΧΡΟΝΟΣ ΜΙΛΑΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ

Όλες οι επιγραφές, ΅α απολύτως όλες οι επιγραφές, που έχουν βρεθεί

στη  Μακεδονική  γη,  και  έχουν  βρεθεί  τουλάχιστον  6.000  επιγραφές,  είναι

ΕΓΓΡΑΦΈΣ  ΅ε  ΕΛΛΗΝΙΚΑ  ΓΡΑΜΜΑΤΑ.  Οι  επιγραφές  αυτές  άρχονται

χρονολογούμενες από τον έκτο προ Χριστού (6ο π.Χ.) αιώνα.

ΕΔΕΣΣΑ  ΕΓΓΡΑΦΗ….. «ΙΠΠΟΜΑΧΑΣ  » 8 ΑΙΩΝΕΣ ΠΡΟ ΧΡΙΣΤΟΥ-ΜΟΥΣΕΙΟ ΕΔΕΣΣΗΣ

 

ΜΕΡΙΚΕΣ ΕΠΙΓΡΑΦΕΣ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΒΡΕΘΕΙ ΣΤΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΗ ΓΗ

Στο  λόφο του  Αγίου Ελευθερίου  του δήμου  και  του  νο΅ού  Κοζάνης. 

Επιγραφή  που  ανάγεται  στο  2ο π.Χ.  αιώνα. 

 ΙΙ  ΥΨΙΣΤ  ΟΡΕΣΤΗΣ  ΛΙΜΝΑΙΟΥ. (3) 

 

Στο  λόφο του  Αγίου Ελευθερίου  του  δή΅ου  και  του  νο΅ού  Κοζάνης. 

Επιγραφή  που  ανάγεται  στα  ΅έσα  του  2ου  π.Χ.  αιώνα: 

 ΠΟΛΥΣΤΡΑΤΟΣ  ΑΤΤΑΛΟΥ ΕΡΑΡΡΙΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙ ΠΡΟΠΥΛΑΙ ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΑ. (4) 

 

Στο  λόφο του  Αγίου Ελευθερίου  του  δή΅ου  και  του  νο΅ού  Κοζάνης. 

Επιγραφή  που  ανάγεται  στο  2ο -1ο π.Χ.  αιώνα. 

 ΙΙ  ΚΡΟΝΙΗ  ΙΟΜΗΗΣ  ΙΟΝΥΣΙΟΥ ΕΥΧΗΝ. (5) 

 

Στην  Αιανή  του  ο΅ωνύ΅ου  δή΅ου  της  Κοζάνης  ΅αρ΅άρινος 

αναθη΅ατικός ακέφαλος αετός. Ανάγεται στον 1ο -2ο ΅.Χ. αιώνα.

 ΕΙ ΥΨΙ[Σ]Τ ΑΤΡΕΙΗΣ ΚΑΠΥΛΛΟΥ ΕΥΧΗΝ. (7)            

 

Στην Καισάρεια του δή΅ου Ελί΅ειας Κοζάνης, επιγραφή που ανάγεται 

στο 1ο  ή΅ισυ του 2ου  ΅.Χ. αιώνα. 

ΦΙΛΤΕΡΑ ΑΡΡΙΑΙΟΥ ΕΡΜΗ ΑΓΟΡΑΙ  ΕΟΥΧΗΝ. (9) 

Στην    Αιανή  του  ο΅ωνύ΅ου  δή΅ου  της  Κοζάνης.  Επιγραφή  που 

ανάγεται  στο  2ο  ΅.Χ.  αιώνα 

 ΚΛΕΟΝΙΚΗ  ΙΠΠΟΣΤΡΑΤΟΥ  ΚΑΛΛΙΚΟΡΕΣ  ΕΥΧΗΝ ΑΝΕΘΗΚΑ…    (14) 

 

Στην Αιανή του ο΅ωνύ΅ου δή΅ου της Κοζάνης. Επιγραφή που ανάγεται 

στο  2ο  ΅.Χ.  αιώνα.

  ΘΕ  ΕΣΠΟΤΗ  ΠΛΟΥΤΝΙ  ΚΑΙ  ΤΗ  ΠΟΛΕΙ  ΕΑΝΗ  Τ ΦΛΑΥΙΟΣ ΛΕΝΑΣ

Σε ταινία πάνω από την παράσταση, η επιγραφή:

 [ΙΝ  ΑΥΤ]ΟΝ  ΤΕ  ΤΟΝ  ΘΕΟΝ  ΚΑΙ  ΤΟΝ  ΝΑΟΝ  ΤΗΝ  ΣΤ[ΗΛΗΝ  ΑΝΕΘΗΚΑ  ΕΚ 

Τ]Ν ΙΙΝ ΚΑΤ ΟΝΑΡ Ι ΕΠΙΜΕΛΗΤΟΥ ΑΡΧΕ[ΛΑΟΥ].   (15) 

  

Στην ’νω Κώ΅η του δή΅ου Ελί΅ειας Κοζάνης, επιγραφή που ανάγεται 

στο  2ο -  3ο  ΅.Χ.  αιώνα. 

 ΕΙΙ  ΥΨ[ΙΣΤ  ..….ΑΙΛΕΙΟΥ  [ΕΥΧΗΝ]. 

 Για  το  ία  υπάρχουν οι τύποι, ειί, εί, ιί και ί.  (16) 

 

Στην ’νω Κώ΅η του δή΅ου Ελί΅ειας Κοζάνης, επιγραφή που ανάγεται 

στο 2ο  - 3ο   ΅.Χ. αιώνα.: [ΑΡ]ΙΣΤΝ ΕΠΟΙΕΙ…, ενώ δίπλα από το σκήπτρο 

άλλη επιγραφή αναφέρει: ΗΡΑ ΘΕΑ ΣΕΥΘΗΣ ΛΥΣΑΝΙΟΥ ΕΥΧΗΝ.    (18) 

 

Στο  λόφο του  Αγίου Ελευθερίου  του  δή΅ου  και  του  νο΅ού  Κοζάνης. 

Επιγραφή που ανάγεται στο 2ο  - 3ο  ΅.Χ. αιώνα. ΙΙ ΥΨΙΣΤ ΑΜΥΝΤΑΣ. (21) 

 

Στο  Βελβεντό  του  ο΅ωνύ΅ου  δή΅ου  της  Κοζάνης.  Επιγραφή  που 

ανάγεται στο 2ο  - 3ο ΅.Χ. αιώνα. ΘΕΟΙΣ ΕΠΗΚΟΟΙΣ ΤΗΝΕ ΧΑΡΙΝ ΤΕΥΞΑΣ 

ΘΕΟΟΤΟΣ ΕΥΞΑΜΕΝΟΣ. ‘’Ο Θεόδοτος αφού προσευχήθηκε στους θεούς 

που  εισακούουν  (τις  προσευχές,  τις  παρακλήσεις  των  πιστών)  έκανε 

(κατασκεύασε) αυτή τη χάρι’’.   (23α) 

 

Στο  Παλαιόκαστρο  του  δή΅ου  Σιατίστης  Κοζάνης.  ΑΡΤΕΜΙΙ  ΜΑ 

ΜΑΚΕΟΝΟΣ ΑΠΕΚΕΝ ΕΥΧΗΝ.   (29) 

 

Στο  Βελβεντό  του  ο΅ωνύ΅ου  δή΅ου  της  Κοζάνης.  Επιγραφή  που 

ανάγεται στο δεύτερο τέταρτο του 3ου ΅.Χ. αιώνα. ΟΜΙΤΙΟΣ ΕΥΡΥ[ΙΚΟΣ] Ο 

ΜΑΚΕΟΝΙΑΡΧΗ[Σ]  ΚΑΙ  ΑΡΧΙΕΡΕΥΣ  ΚΑ[Ι]  ΠΡΕΣΒΥΤΕΡΑΡΧΗΣ  ΤΝ 

ΟΛΥΜΠΙΝ ΚΑΙ ΙΕΡΟΦΑΝΤΗ[Σ].   (38) 

 

Στην Αιανή του ο΅ωνύ΅ου δή΅ου της Κοζάνης. Επιγραφή που ανάγεται 

στο 2ο  π.Χ. αιώνα. ΦΕΙΙΣΤΗ ΑΝΤΙΓΟΝΟΥ ΗΡΪΣΣΗ…….     (41) 

 

Στους  Αγαλαίους  του  δή΅ου  Βεντζίου  Γρεβενών.  Επιγραφή  που 

ανάγεται στο δεύτερο ή΅ισυ του 2ου  ΅.Χ. αιώνα. 

ΚΛΕΟΠΑΤΡΑ ΑΝΤΙΓΟΝΟΥ  ΜΝΗΜΗΣ ΧΑΡΙΝ.  (55) 

 

Στην Κοιλάδα του δή΅ου Ελλησπόντου Κοζάνης, επιστολή του βασιλιά 

Φιλίππου  Ε΄.  Ανάγεται  στο  181  π.Χ.  ΒΑΣΙΛΕΥΣ  ΦΙΛΙΠΠΟΣ  ΑΡΧΙΠΠ 

ΧΑΙΡΕΙΝ.  ΤΟΥ  ΟΘΕΝΤΟΣ  ΜΟΙ  ΥΠΟΜΝΗΜΑΤΟΣ  ΠΑΡΑ  ΤΝ  ΠΕΡΙ 

ΝΙΚΑΝΟΡΑ  ΤΟΝ  ΤΕΤΡΑΡΧΗΝ  ΕΚΠΕΠΟΜΦΑ  ΣΟΙ  ΤΟ  ΑΝΤΙΓΡΑΦΟΝ. 

ΣΥΝΧΡ  ΟΥΝ  ΑΥΤΟΙΣ  ΤΗΝ  ΚΟΡΡΑΓΟΥ  ΤΟΥ  ΠΕΡΙΚΚΟΥ  ΤΝ  ΕΝ 

ΓΡΗΙΑΙ  ΜΕΤΟΙΚΝ  ΧΡΑΝ  ΨΙΛΗΝ,  ΗΝ  ΦΑΣΙΝ  ΕΙΝΑΙ  ΠΛΕΘΡΑ 

ΠΕΝΤΗΚΟΝΤΑ,.….ΚΑΙ  ΝΙΚΑΝΟΡΟΣ  ΤΟΥ  ΑΡΜΕΝ[….]ΜΑΧΟΥ  ΤΟΥ 

ΚΡΑΤΕΥΟΥ ΚΑΙ [….ΤΟΥ] ΑΝΤΙΓΟΝΟΥ ΚΑΙ ΑΝΤΙ……  (87) 

 

Στον  Περδίκκα  του  δή΅ου  Πτολε΅αΐδος  Κοζάνης.  Επιγραφή  που 

ανάγεται στο 2ο  π.Χ. αιώνα. ΙΟΛΛΑΣ ΑΜΥΝΤΟΥ ΚΑΙ ΗΙΣΤΗ ΑΛΕΞΑΝΡΟΥ 

ΚΟΡΜΕΣΤΑΙ ΥΠΕΡ ΤΝ ΥΙΝ ΕΥΧΗΝ ΠΟΣΙΝ.…ΚΑΙ ΑΜΦΙΤΡΙΤΗ.  (88) 

 

Στην  Ακρινή  του  ή΅ου  Ελλησπόντου  Κοζάνης.  Επιγραφή  που 

ανάγεται  στο  2ο  π.Χ.  αιώνα. 

ΟΡΝΕΑ  ΑΡΧΕΛΑΟΥ  Η  ΙΕΡΕΙΑ  ΕΣΠΟΤΗ  ΕΥΧΗΝ.  (89) 

 

Στην  Ακρινή  του  ή΅ου  Ελλησπόντου  Κοζάνης.  Επιγραφή  που 

ανάγεται  στο  2ο  π.Χ. αιώνα. 

 ΙΙ  ΥΨΙΣΤ ΑΡΤΕΜ[ΑΣ] ΚΑΙ  ΝΕΙΚ[Α]ΝΡ  ΟΙ  [ΝΕΙ]ΚΑΝΟ[ΡΟΣ] ΕΥΧ[Η]Ν.   (90) 

 

 

Στον οικισ΅ό Πέτρες του δή΅ου Α΅υνταίου Φλωρίνης. Επιγραφή που 

ανάγεται στο 2ο  - 1ο π.Χ. αιώνα. 

ΑΒΡΕΙΑΣ ΟΝΟΜΑΣΤΟΥ ΙΕΡΗΤΕΥΣΑΣ ΙΙ  ΕΛΕΥΘΕΡΙ ΚΑΙ ΡΜΗ ΤΟΝ ΒΜΟΝ. (93) 

 

Στον οικισ΅ό Πέτρες του δή΅ου Α΅υνταίου Φλωρίνης. Επιγραφή που 

ανάγεται στο 57ο- 55ο έτος π.Χ.  ΕΤΟΥΣ Γ [ΚΑΙ ….] ΣΤΡΑΤΗΓΟΥΝΤ[ΟΣ Λ. 

ΚΑΛ]ΠΟΡΝΙΟΥ ΠΕΙΣ[ΝΟΣ] ΕΥΙΚΟΣ ΤΑΥΡΙΝΟ[Σ] ΒΡΥΝΑΙΟΣ ΑΦΗΚΕΝ 

ΕΛΕΥΘΕΡΑΝ ΜΕΛΙΣΑΝ ΕΥΧΗΝ ΗΡΑΚΛΗ ΚΥΝΑΓΙΑ.   (115) 

 

Στον οικισ΅ό Πέτρες του δή΅ου Α΅υνταίου Φλωρίνης. Επιγραφή που 

αναφέρει. 

ΑΒΡΕΙΑΣ  ΟΝΟΜΑΣΤΟΥ  ΝΙΚΑΙΑ  ΑΠΟΛΛΟΡΟΥ  ΠΡΑΞΙΝΟΗ  ΑΒΡΕΙΟΥ.    (118) 

 

Στην Αχλάδα του δή΅ου Μελίτης Φλωρίνης, (ή το Σκοπό, οι οικισ΅οί 

είναι  ό΅οροι).  Επιγραφή  που  ανάγεται  στα  ΅έσα  του  3ου  ΅.Χ.  αιώνα. 

ΑΥΡΗΛΙΟΣ  ΙΟΥΛΙΑΝΟΣ  ΤΟΝ  ΥΙΟΝ  ΛΥΣΙΜΑΧΟΝ  ΑΝΕΘΗΚΕΝ  ΙΣ  ΘΕΟΝ 

ΑΛΕΞΑΝΡΟΝ. (148) 

 

Στον  Αετό  του  ο΅ωνύ΅ου  δή΅ου  της  Φλωρίνης.  Επιγραφή  που 

ανάγεται στον 3ο  - 2ο  π.Χ. αιώνα. ΚΑΣΣΑΝΡΟΣ ΝΙΚΝΟΣ.  (151) 

 

Στην  ’νω  Αχλάδα  του  δή΅ου  Μελίτης  Φλωρίνης.  Επιγραφή  που 

ανάγεται στο δεύτερο ή΅ισυ του 2ου ΅.Χ. αιώνα. [Ο ……] ΥΠΕΡ ΑΥΤΟΥ ΚΑΙ 

ΘΥΓΑΤΡΟΣ   - - - - -Σ ΓΥΝΕΚΟΣ ΖΝ ΑΝΕΘΗΚΕΝ [ΜΝΗΜΗ]Σ ΧΑΡΙΝ. (152) 

Στη Βεύη του δή΅ου Μελίτης Φλωρίνης, στην περιοχή Προφήτης Ηλίας. 

Επιγραφή που ανάγεται στο δεύτερο ή΅ισυ του 2ου ΅.Χ. αιώνα. ΝΕΙΚΑΓΟΡ[Α]     - - - - - -.  (155) 

 

Στο Σκοπό του δή΅ου Μελίτης Φλωρίνης. Επιγραφή που ανάγεται στο 

2ο  - 3ο  ΅.Χ. αιώνα. [Β]ΟΥΚΟΥΛΟΣ - - - - - - - Υ ΣΥ- - - - …. - - - - . Η πιθανή 

ανάγνωση είναι: ΒΟΥΚΟΥΛΟΣ ΤΗ ΕΑΥΤΟΥ ΣΥΜΒΙ ΜΝΙΑΣ ΧΑΡΙΝ.    (158) 

 

Στη Βεύη του δή΅ου Μελίτης Φλωρίνης. Επιγραφή που ανάγεται στο 2Ο  -3ο  ΅.Χ. αιώνα.  - - - Τ- - - - -  ΟΥΤΟΣ - - -ΟΣ ΚΑΛΟΝ  - - - ΜΑΧΟΙΟ ΤΟ - - - 

ΣΤΕΠΝ - - - - - - - - - - - - . (160) 

 

Στο Σκοπό του δή΅ου Μελίτης Φλωρίνης. Επιγραφή που ανάγεται στο 

τέλος  του  2ου  ΅.Χ.  αιώνα.  ΑΥΡΗΛΙΑ  ΜΑΡΚΙΑ  ΣΥΝ  ΤΟΙΣ….ΤΕΚΝΟΙΣ 

ΕΠΟΙΗΣΑ  ..…  ΑΥΡΗΛΙ  ΗΡΑΚΛΕΙΗ  ΜΝΙΑΣ  ΧΑΡΙΝ  Τ  ΚΛΥΚΥΤΑΤ ΑΝΡΙ…. (162) 

 

Στη Βεύη του δή΅ου Μελίτης Φλωρίνης. Επιγραφή που ανάγεται στο 2ο -  3ο ΅.Χ.  αιώνα.  ΑΝΤΙΠΑΤΡΟΝ  ΡΥΜΗΤΑΛΚΟΥ  ΗΡΑ  ……ΕΤΝ  ΚΕ 

ΑΜΜΙΑ ΑΝΤΙΓΟΝΟΥ ΜΗΤΗΡ.   (164) 

 

Στην Αχλάδα του δή΅ου Μελίτης Φλωρίνης, (ή Μελίτη, οι οικισ΅οί είναι 

ό΅οροι).  Επιγραφή  που  ανάγεται  στο  πρώτο  ή΅ισυ  του  3ου  ΅.Χ.  αιώνα. 

ΜΕΣΤΑ  ΠΡΤΑΝ  ΤΟΝ  ΑΝΡΑ  ΚΑΙ  ΟΛΥΝΠΙΑΝ  ΚΑΙ  ΑΠΟΛΛΟΡΟΝ  ΤΑ 

ΤΕΚΝΑ ΚΑΙ ΜΑΤΕΡ….ΜΝΗΜΗΣ ΧΑΡΙΝ. (166) 

 

Στην Αχλάδα του δή΅ου Μελίτης Φλωρίνης, στο εκκλησάκι του Αγίου 

Σπυρίδωνος. Επιγραφή που ανάγεται στο πρώτο ή΅ισυ του 3ου ΅.Χ. αιώνα. 

ΑΥΡΗΛΙΑ  ΦΙΛΙΠΠΑ  Η  ΠΡΙΝ  ΦΙΛΙΠΠΟΥ  Τ  ΙΙ  ΣΥΝΒΙ  ΠΑΡΑΜΟΝ 

ΜΝΗΜΗΣ ΧΑΡΙΝ. (168) 

Στην Αχλάδα του δή΅ου Μελίτης Φλωρίνης. Επιγραφή που ανάγεται 

στα  ΅έσα  του  3ου ΅.Χ.  αιώνα.  ΕΓ  ΖΟΗ  ΑΥΡΗΛΕΙ  ΗΡΑΚΛΕΙΗ  [Τ 

ΣΥΜ]ΒΙ ΑΥ[ΤΗΣ ΜΝΗΜΗΣ Χ]ΑΡΕΙΝ. (172) 

 

Στο  λόφο  του  Αγίου  Παντελεή΅ονα  της  Φλώρινας,  αποτ΅ή΅ατα 

πήλινων στρωτήρων ΅ε έντυπα σφραγίσ΅ατα. Ανάγονται στους χρόνους του 

βασιλιά Φιλίππου Β΄ (359-336 π.Χ.). Ένδεκα τέτοιοι στρωτήρες φέρουν την 

επιγραφή ΒΑΣΙΛΕΣ ΦΙΛΙΠΠΟΥ και ένας την επιγραφή [ΚΑ]ΜΙΝΟΣ  [ …… 

]ΙΠ[…..].    (174) 

 

Στον λόφο του Αγίου Παντελεή΅ονα Φλωρίνης, σκύφος. Ανάγεται στα 

τέλη του 3ου π.Χ. αιώνα. Ανάγλυφη παράσταση της άλωσης της Τροίας, ΅ε 

επιγραφές δηλωτικές ονο΅άτων πολε΅ιστών, αντικει΅ένων και του γεγονότος 

της κατάληψης.: 1. ΙΛΙΟ[Υ Κ]ΑΤΑΛΗΨΙΣ 2. ΝΕΟΠΤΟΛΕΜΟΣ 3. ΙΛΙΟΝ  4.- - - 

ΚΕΛΜΟ - - - .     ΟΥΣ[ΣΕΥ]Σ  2. ΟΥ[ΡΕΙΟΣ ΙΠΠΟΣ].     (175) 

 

Στη Φλώρινα ΅ελανβαφής κρατήρας ΅ε υψηλή βάση, πλατιές λαβές, 

υψηλό  λαι΅ό  και  η΅ισφαιρική  κοιλιά  όπου  υπάρχει  τυπω΅ένη  παράσταση 

ΙΛΙΟΥ  ΠΕΡΣΕΣ.  Στην  πρώτη  σκηνή  η  πόλη  της  Τροίας  και  η  επιγραφή 

ΙΛΙΟΝ. Στη δεύτερη σκηνή ο Αίας και η Κασσάνδρα και οι επιγραφές 1. ΝΑΟΣ 

ΑΘΗΝΑΣ    2.  [Κ]ΑΣΣΑΝ[]ΡΑ  και  3.  [Α]ΙΑΣ.  Στην  τρίτη  σκηνή  υπάρχουν 

λείψανα απροσδιόριστων ΅ορφών και οι επιγραφές. 1. ΝΕΣΤΡ 2. ΚΑΛΧΑΣ. 

Ο κρατήρας ανάγεται στα τέλη του 3ου π.Χ. αιώνα.   (176) 

 

Στη  Βεύη  του  δή΅ου  Μελίτης  Φλωρίνης,  στο  172ο χιλιό΅ετρο  της 

σιδηροδρο΅ικής  γρα΅΅ής  Θεσσαλονίκης-Μοναστηρίου.  Απροσδιόριστης 

χρονολογίας.  ΕΠ΄  ΑΝΤΙΓΟΝΟ[Υ]  ΕΠΙΜΕΛΗΤΟΥ  ΙΕΡΟΝ  ΙΛΤ  -  -;  -  -      ;  

ΑΘΗ[ΝΑΣ];.   (182) 

Στον  ’γιο  Αχίλλειο  του  δή΅ου  Πρεσπών  Φλωρίνης.  Επιγραφή  που 

ανάγεται στο δεύτερο ή΅ισυ του 3ου ΅.Χ. αιώνα.   - - - - - - ΜΗΝΑΣ - - -.   - - -  - 

…. - - - -.   - - - Ο - - …ΤΗΝ  - - -.    (183) 

 

Στη  Μονή  Θεοτόκου  του  Σισανίου  του  δή΅ου  Ασκιού  Κοζάνης. 

Επιγραφή που ανάγεται στο 65 ή 105 ΅.Χ.  ΑΛΕΙΦΟΥΣΗΣ ΤΗΣ ΠΟΛΕΣ 

ΕΤΟΥΣ…….  ΑΡΧΟΝΤΟΣ  ΤΟΥ  ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ  ΤΙ  ΚΛΑΥΙΟΥ  ΙΟΥΛΙΑΝΟΥ 

ΕΦΗΒΑΡΧΟΥΝΤΟΣ  ΤΙ  ΚΛΑΥΙΟΥ  ΠΑΡΙΑΝΟΥ  ΕΦΗΒΟΙ  ΟΙ 

ΥΠΟΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟΙ:  ΠΡΟΚΛΟΣ  ΙΟΥΛΙΟΥ,  ΤΙΤΟΣ  ΛΥΚΑΣ,  ΚΛ.  ΕΙΣΙΝ, 

ΑΙΛΙΟΣ  ΕΥΦΡΟΣΥΝΟΣ,  ΘΕΟΦΙΛΟΣ  ΑΛΕΞΑΝΡΟΥ,  ΦΛ.  ΕΙΣΙΟΤΟΣ, 

ΤΥΧΙΚΟΣ  ΚΟΪΝΤΟΥ,  ΛΥΚΟΣ  ΛΟΥΚΙΟΥ,  ΜΑΡΙΟΣ  ΠΟΤΑΜΝ,  ΜΑΞΙΜΟΣ 

ΑΦΡΟΕΙΤΣ,  ΥΨΙΓΟΝΟΣ  ΕΥΤΑΚΤΟΥ,  ΣΤΡΑΤΝ,  ΣΙΛΟΥΑΝΟΣ  ΥΓΕΙΑΣ, 

ΤΕΡΤΙΑΝΟΣ  ΝΙΚΟΠΟΛΕΣ,  ΙΟΥΛΙΟΣ  ΣΕΚΟΥΝΟΣ,  ΦΙΛΙΠΠΟΣ 

ΜΑΚΕΟΝ[ΟΣ],  ΦΟΥΝΑΝΟΣ  ΠΟΣΕΙΝΙΟΣ,  ΓΑΪΟΣ  ΑΝΤΙΠΑ, 

ΓΕΜΕΛΛΟΣ ΑΛΕΞΑΝΡΟΥ, ΦΛ. ΣΑΜΒΑΘΙΝ, ΘΕΟΟΤΟΣ ΘΕΟΟΤΟΥ. 

(187)

 

 Στη  Αγία  ’ννα  του  δή΅ου  Νεστορίου  Καστοριάς.  Επιγραφή  που 

ανάγεται  στο  δεύτερο  ή΅ισυ  του  2ο  ΅.Χ.  αιώνα. 

 ΦΙΛΑ  ΠΑΡΜΕΝΙΝΟΣ  ΗΡ[Ι]Σ ΧΑΙΡΕ.  (196) 

 

Στο ναό Κοι΅ήσεως της Θεοτόκου του οικισ΅ού Κορησσός του δή΅ου 

Αγίων Αναργύρων Καστοριάς. Επιγραφή που ανάγεται στα τέλη του 2ου ΅.Χ. 

αιώνα. ΑΛΕΞΑΝΡΟΣ ΗΡΣ ΧΑΙΡΙΝ.   (197) 

 

Στο  εξωκκλήσι  του  Αγίου  Γεωργίου  στο  Νεστόριον  του  ο΅ωνύ΅ου 

δή΅ου  της  Καστοριάς.  Επιγραφή  που  ανάγεται  στο  2ο ΅.Χ.  αιώνα, 

ΑΡΡΑΒΑΙΟΣ ΚΑΙ ….ΤΙΝΗ …..Τ ΤΕΚΝ …. ΚΑΙ ΕΠΙΓΟΝΗ ΤΗ ΘΥΓΑΤΡΙΗ. 

(198) 

Στον  οικισ΅ό  Πεντάβρυσος  του  δή΅ου  Αγίας  Τριάδος  Καστοριάς. 

Επιγραφή που ανάγεται στο πρώτο ή΅ισυ του 3ου ΅.Χ. αιώνα. 

ΦΙΛΑΝΡΙΑΣ   ΣΤΕΦΑΝΟΣ. (Αντί Ο ΣΤΕΦΑΝΟΣ έχει γραφεί  ΣΤΕΦΑΝΟΣ).  (201) 

 

Στο βασιλικό τάφο των Αιγών (Βεργίνας).

 ΞΕΝΟΚΡΑΤΗΣ ΠΙΕΡΙΝΟΣ και ΡΥΚΑΛΟΣ ΠΙΕΡΙΝΟΣ.   

 

Στον  τύ΅βο  της  Βεργίνας,  επιτύ΅βια  στήλη.  Ανάγεται  στον  4ο  π.Χ. 

αιώνα.  Αναγράφει  τα  ονό΅ατα  των  νεκρών,  τεσσάρων  γενεών  της  ίδιας 

οικογένειας.  ΚΛΕΝΥΜΟΣ:  ΑΚΥΛΟΥ:  ΑΥΜΟΣ:  ΚΛΕΝΥΜΟΥ: 

ΠΕΥΚΟΛΑΟΣ: ΑΥΜΟΥ: ΚΡΙΝ: ΑΥΜΟΥ.  

 

Στα  Λευκάδια  του  δή΅ου  Ανθε΅ίων  της  Η΅αθίας,  ο  τάφος  του 

ΛΥΣΝΟΣ και του ΚΑΛΛΙΚΛΕΟΥΣ ΤΝ ΑΡΙΣΤΟΦΑΝΟΥ. Στην τοιχογραφία 

΅ε  τα  Μακεδονικά  όπλα,  εκτός  από  τα  ξίφη,  τις  περικνη΅ίδες,  τις 

περικεφαλαίες, και την ασπίδα ΅ε το οκτάκτινο ήλιο, γράφει και τα ονό΅ατα 

ΛΥΣΝ και ΚΑΛΛΙΚΛΗΣ.   

 

Στην αγορά της Πέλλας, επιτύ΅βια στήλη, αναγό΅ενη στο τέλος του 5οπ.Χ. αιώνα. Παριστάνει το νεκρό Ξάνθο.

 ΞΑΝΘΟΣ / ΗΜΗΤΡΙΟΥ ΚΑΙ ΑΜΑ  ΙΚΑΣ ΥΙΟΣ.   

 

Στο  Μουσείο  Βεροίας,  ΅εταξύ  των  εκατοντάδων  ευρη΅άτων, 

υπάρχουν τα ακόλουθα, τα οποία έχουν βρεθεί στην περιοχή της πόλης: 

Επιτύ΅βια ΅αρ΅άρινη στήλη, αναγό΅ενη στο 2ο - 3ο ΅.Χ. αιώνα, ΅ε την 

επιγραφή. ΕΛΕΝ Τ ΥΙ ΜΝΗΜΗΣ ΧΑΡΙΝ. ΕΛΕΝΟΣ.  (228) 

Μαρ΅άρινος βω΅ός, αναγό΅ενος στο πρώτο ή΅ισυ του 3ου ΅.Χ. αιώνα,  ΅ε  την  επιγραφή.  ΕΛΠΙΣ  ΧΡΥΣΕΪΙ  ΤΗ  ΓΛΥΚΥΤΑΤΗ  ΘΥΓΑΤΡΙ  ΜΝΕΙΑΣ 

ΧΑΡΙΝ. (229) 

Μαρ΅άρινος βω΅ός, αναγό΅ενος στο 2ο  ή΅ισυ του 2ου  ΅.Χ. αιώνα, ΅ε 

την  επιγραφή.  ΟΛΥΜΠΙΑΣ  ΕΥΠΟΡ  Τ  ΙΙ  ΑΝΡΙ  ΜΝΕΙΑΣ  ΧΑΡΙΝ  ΕΚ 

ΤΝ ΙΙΝ ΑΥΤ. (266) 

Πλάκα από λευκόφαιο ΅άρ΅αρο. Πρόκειται για ανάθη΅α του βασιλιά 

Φιλίππου  Ε’  (221-179  π.Χ.),  ΅ε  την  επιγραφή.  ΒΑΣΙΛΕΥΣ  ΦΙΛΙΠΠΟΣ 

ΒΑΣΙΛΕΣ ΗΜΗΤΡΙΟΥ ΤΑΣ ΣΤΟΑΣ ΑΘΗΝΑ΄. (17) 

Βάθρο  από  λευκό  ΅άρ΅αρο,  αναγό΅ενο  στο  131/30  π.Χ.,  ΅ε  την 

επιγραφή.  ΕΤΟΥΣ Η ΚΑΙ Ι ΜΑΡΣΥΑΣ ΗΜΗΤΡΙΟΥ ΑΠΟΛΛΝΙ, ΑΣΚΛΗΠΙ, 

ΥΓΕΙΑ ΤΟ ΕΝΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟΝ ΛΙΘΙΝΟΝ ΚΑΙ ΤΗΝ ΠΡΟ ΤΟΥΤΟΥ ΕΞΕΡΑΝ 

ΚΑΤΕΣΚΕΥΑΣΕΝ ΕΚ ΤΟΥ ΙΙΟΥ. (18) 

Πλάκα  από  λευκό  ΅άρ΅αρο,  αναγό΅ενη  στον  3ο  π.Χ.  αιώνα,  ΅ε  την 

επιγραφή.  ΚΥΝΝΑΝΑ  ΕΠΙΓΕΝΟΥΣ  ΙΕΡΗΤΕΥΣΑΣΑ  ΕΝΝΟΙΑ  ΟΣΙΑ  ΤΗΝ 

ΘΥΜΕΛΗΝ. (23) 

Το άνω απότ΅η΅α ΅αρ΅άρινου αρράβδωτου κιονίσκου, αναγό΅ενο στο 

119  ΅.Χ.  (Μάιος),  ΅ε  την  επιγραφή.  ΙΕΙ  ΥΨΙΣΤ  ΑΓΑΪΣ  ΚΑΤ΄  ΕΥΧΗΝ 

ΑΝΕΘΗΚΕ.  ΕΥΤΥΧΣ.  ΕΤΟΥΣ  FΞΣ  ΑΙΣΙΟΥ  ΗΙ.  Το  όνο΅α  ΑΓΑΪΣ  έχει γραφεί πιθανότατα αντί του ΑΓΛΑΪΣ).  (25) 

Επιτύ΅βια στήλη, που ανάγεται στο πρώτο ή΅ισυ του 4ου  π.Χ. αιώνα,  ΅ε την επιγραφή. ΑΝΡΕΑΣ ΑΝΡΝΟΣ ΟΣΒΑΙΟΣ. (147) 

Επιτύ΅βια στήλη, που ανάγεται στον 3ο  π.Χ. αιώνα, ΅ε την επιγραφή. 

ΠΑΡΜΕΝΕΙΑ ΑΡΙΣΤΥΛΛΑΣ ΝΙΚΥΛΛΑ ΙΕΡΝΟΣ. (150) 

Επιτύ΅βια στήλη, που ανάγεται στο 2ο  π.Χ. αιώνα, ΅ε την επιγραφή. 

ΑΜΥΝΤΑΣ ΠΕΥΚΟΛΑΟΥ ΑΡΤΕΜΙΡΟΣ ΑΜΥΝΤΟΥ. (158) 

Το κάτω δεξιό τ΅ή΅α επιτύ΅βιας στήλης, που ανάγεται στον 3ο ΅.Χ.  αιώνα,  ΅ε  την  επιγραφή.  ΑΓΑΘΝ  Τ  ΕΙΙ  ΘΡΕΠΤ  ΧΑΡΙΝ  ΜΝΙΑΣ 

ΧΑΡΙΝ. (208 ) 

Επιτύ΅βια  στήλη  βω΅ός,  που  ανάγεται  στον  3ο  ΅.Χ.  αιώνα,  ΅ε  την 

επιγραφή. ΑΧΙΛΛΑΣ ΑΧΙΛΛΕΙ Τ ΑΙΓΟΝ ΜΝΕΙΑΣ ΧΑΡΙΝ.  (218) 

Επιτύ΅βια στήλη βω΅ός, που ανάγεται στο 2ο  - 3ο  ΅.Χ. αιώνα, ΅ε την 

επιγραφή. ΦΙΛΟΥΜΕΝΗ ΑΧΙΛΛΕΙ Τ ΙΙ ΑΝΡΙ ΜΝΕΙΑΣ ΧΑΡΙΝ.   (290) 

Επιτύ΅βια στήλη βω΅ός, που ανάγεται στα τέλη του 2ου ΅.Χ. αιώνα, ΅ε 

την  επιγραφή.  ΦΙΛΟΝΙΚΟΣ  ΦΙΛΟΝΙΚ  Τ  ΥΙ  ΚΑΙ  ΠΑΡΑΜΟΝΑ  ΤΗ 

ΓΥΝΑΙΚΙ.   (289) 

Επιτύ΅βια  στήλη  βω΅ός,  που  ανάγεται  στο  2ο  ΅.Χ.  αιώνα,  ΅ε  την 

επιγραφή. ΕΥΤΥΧΟΣ ΧΡΗΣΙΜΑΝ ΤΗΝ ΙΙΑΝ ΠΕΝΘΕΡΑΝ ΜΝΗΜΗΣ ΧΑΡΙΝ 

ΚΑΙ ΕΑΥΤΟΝ ΖΝΤΑ. (302) 

 

Στην Πριήνη της Μικράς Ασίας, υπάρχει το αρχιτεκτονικό ΅έλος ΅ε την 

αναθη΅ατική επιγραφή του Μεγάλου Αλεξάνδρου. Η ανάθεση είναι ΅ετά τη 

νίκη του επί των Περσών στο Γρανικό, άνοιξη του 334 π.Χ., και φέρει την 

επιγραφή.  ΒΑΣΙΛΕΥΣ  ΑΛΕΞΑΝΡΟΣ  ΑΝΕΘΗΚΕ  ΤΟΝ  ΝΑΟΝ  ΑΘΗΝΑΙΗΙ 

ΠΟΛΙΑΙ.    

Ορειχάλκινη αιχ΅ή δόρατος, που βρέθηκε στην Όλυνθο, στη Χαλκιδική, 

έχει στον κυλινδρικό της αυλό εκτυπω΅ένη την επιγραφή ΦΙΛΙΠΠΟ δηλαδή 

του ΦΙΛΙΠΠΟΥ.    

ΕΔΩ ΣΥΝΕΧΙΖΕΤΑΙ 

 

Για να δείτε κάποιες σελίδες πρέπει να έχετε τον flash player που μπορείτε να βρείτε πατώντας στο εικονίδιο δίπλα.

Πνευματικά δικαιώματα © 2009

 Συντελεστές  και επικοινωνία μαζί μας

       SiteLock