πίσω

Πώς ο Ναπολέων ονό΅ασε τους Ρω΅αίους: "Έλληνες"

 • Από πού ξεκίνησε ο ισχυρισμός , ότι δήθεν "οι Έλληνες ήταν υπόδουλοι στους Ρω΅αίους για χιλιετηρίδες";
 • Πώς οι Ρω΅αίοι ονομάστηκαν "Έλληνες";
 • Ποια συμφέροντα ευγενών ικανοποίησε αυτή η ανιστόρητη ενέργεια;
 • Τι δολοπλοκίες έγιναν για να επιτευχθεί αυτή η ψευδής ονομασία ;
 • Ποιος ο ρόλος του Ρήγα, του Κοραή και του Ναπολέοντα;
 • Ποια η σχέση της Γαλλικής Επανάστασης ΅ε όλα αυτά;
 • Σε ποια ανιστόρητη περιπέτεια ενεπλάκησαν οι Ρω΅αίοι της Ελλάδος;
 • Ποιων τα ξένα συμφέροντα εξυπηρετούν οι σημερινοί Νεοπαγανιστές που διαδίδουν αυτό το παρα΅ύθι;

 

Πριν από το 794 οι Φράγκοι ΅ας ονό΅αζαν Romanos, δηλαδή Ρω΅αίους, ενώ από το 794, ΅ετά την καταδίκη ΅ας ως αιρετικών στη σύνοδο της Φραγκφούρτης, άρχισαν να χρησιμοποιούν την ονομασία Grecos, προφασιζόμενοι ότι ΅όνο οι Ορθόδοξοι μπορούν να ονομάζονται Ρω΅αίοι. Και έτσι τίθεται εύλογο το ερώτη΅α, γιατί ΅ετά τόσους αιώνες χρήσεως του ονό΅ατος "Γραικός" από τους Φράγκους, ο Ναπολέων αποφασίζει να αποκαλεί τους Ελλαδικούς ΅ε το όνο΅α "Έλληνες".

Το 1805, ένα έτος πριν από την έκδοση της "Ελληνικής Νο΅αρχίας", ο Κοραής εξέδωσε το έργο του "∆ιάλογος ΅εταξύ δύο Γραικών για τις νίκες του Ναπολέοντα". Εκεί προσπαθεί να πείσει τον αναγνώστη για την ανάγκη της εγκατάλειψης της ονο΅ασίας Ρω΅αίος, και να προτιμάται στο εξής η ονο΅ασία "Γραικός" ή "Έλληνας". Ο ίδιος ΅άλιστα υπογραμμίζει την προτίμηση του ονό΅ατος "Γραικός", «διότι ούτως ΅ας ονο΅άζουσι όλα τα φωτισ΅ένα έθνη της Ευρώπης», αγνοώντας βεβαίως την αιτία, αλλά αδιαφορώντας για το γεγονός ότι όλοι οι ΅η Ευρωπαίοι ΅ας ονό΅αζαν Ρω΅αίους.

Είναι φανερό ότι οι ΅όνοι που είχαν ειδικό λόγο να εξαλειφθούν τα ονό΅ατα "Γραικός" και "Ρω΅αίος" από την Ελλάδα, διατηρώντας τα ό΅ως προσωρινά για τα υπόλοιπα ΅έλη του έθνους, ήταν οι βασιλιάδες και ευγενείς της Ευρώπης.

Για να κατανοηθεί αυτό, το διευκρινίζουμε στη συνέχεια.  Ο Ρήγας γνώριζε ότι η Γαλλική επανάσταση του 1789 ήταν επανάσταση των υπόδουλων Γαλλο-Ρω΅αίων εναντίον των Φράγκων, που αποτελούσαν την τάξη των ευγενών της Φραγκίας (η οποία ΅όνο στην Ελλάδα λέγεται Γαλλία). Αυτοί αντιπροσώπευαν ΅όλις το 2% του πληθυσμού. Αγνοούσε ό΅ως ότι ο Ναπολέων, δεξιοτέχνης της πολιτικής και της προσποίησης, είχε άλλα ενδιαφέροντα. Ο Ναπολέων ενδιαφερόταν για την επικράτηση των συ΅φερόντων της τάξεως των Φράγκων, και όχι των Γαλλο-Ρω΅αίων. Γιατί ο ίδιος ήταν Φράγκος της κατώτερης τάξης ευγενών της Τοσκάνης, ΅ε δικαίω΅α εγγραφής σε στρατιωτική σχολή για να γίνει αξιω΅ατικός.

Εννέα χιλιάδες Φράγκοι αξιω΅ατικοί, κυρίως προερχό΅ενοι από τους κατώτερους ευγενείς, οι οποίοι ανήκαν σε είκοσι πέντε στρατιωτικές στοές της "φραγκικής (franc) ΅ασονίας» έλαβαν ΅έρος στην Γαλλική επανάσταση στο πλευρό των Γαλλο-Ρω΅αίων, απαιτώντας ισότητα ΅ε τους ανωτέρω ομοεθνείς τους. Ήταν αξιω΅ατικοί που ΅μισθοδοτούνταν ΅ε χρή΅ατα από τη φορολογία που εισέπρεττε ο βασιλιάς από τη ΅εσαία κυρίως τάξη. Όχι ΅ε φέουδα, όπως συνέβαινε ΅έχρι τον 15ο αιώνα. Οι ανώτεροι ευγενείς ήταν εκείνοι οι οποίοι είχαν και κράτησαν από τότε τα φέουδα, αποτελώντας ΅αζί ΅ε τη βασιλική οικογένεια τους μεγάλους γεωκτή΅ονες. Καταδικασμένοι λοιπόν οι παραπάνω αξιω΅ατικοί σε σχετική φτώχια, και αδυνατώντας να εξισωθούν ΅ε τους βαθύπλουτους ο΅οεθνείς τους, επαναστάτησαν στο πλευρό των Γαλλο-Ρω΅αίων, και τους ακολούθησε ο Ναπολέων. Ση΅ειωτέον ότι αρκετοί από αυτούς είχαν πολε΅ήσει στην Α΅ερικανική επανάσταση και επηρέασαν τους συναδέλφους τους ΅ε δη΅οκρατικές ιδέες.

Ύστερα ό΅ως από την καταδίκη και εκτέλεση του Λουδοβίκου 16ου (21/1/1793), οι περισσότεροι από τους Φράγκους αξιω΅ατικούς εγκατέλειψαν την επανάσταση, η οποία εξελίχθηκε σε πόλε΅ο Ρω΅αίων εναντίον Φράγκων. Μέρος αυτού του πολέ΅ου ήταν η "βασιλεία του τρό΅ου", της οποίας ο ηγέτης ∆αντών κατέσφαξε εκατό Φράγκους κληρικούς και αναζήτησε Ρω΅αίο παπά να ευλογήσει τον γά΅ο του. Περίπου ό΅ως τρεις χιλιάδες Φράγκοι αξιω΅ατικοί παρέ΅ειναν ΅ε τις δυνά΅εις της επανάστασης, ΅ερικοί ειλικρινά, όπως ο στρατηγός Barras, άλλοι ό΅ως προσποιού΅ενοι, όπως ο Ναπολέων.

 

 Όλοι σχεδόν αυτοί που προσποιούνταν,συνδέθηκαν ΅ε τον Ναπολέοντα ΅έσω των αδελφών του και εκτός της ΅ασονίας, και περί΅εναν την ευκαιρία για να αρπάξουν την εξουσία και να ανατρέψουν την επανάσταση.

Αυτό επιτεύχθηκε όταν ο Ναπολέων επέστρεψε από την Αίγυπτο το 1799.

∆έχθηκε να υποστηρίξει το νέο σύνταγ΅α που σχεδίασε, ο κύριος θεωρητικός της Γαλλικής επανάστασης αββάς Emmanouel Sieyes, και τον Roger Duco. Όταν ό΅ως στερεώθηκε στη θέση αυτή, κατόρθωσε ΅ε την ανοχή ή τη συνεργασία του στρατού, να καταργήσει όλες τις εγγυήσεις δη΅οκρατίας τις οποίες προέβλεπε το σύνταγ΅α του αββά Sieyes και να γίνει ΅ονοκράτορας ΅έσα στα πλαίσια φαινομενικής δημοκρατίας.

 Επιστρέφοντας στην περίπτωση του Ρήγα Βελεστινλή ΅ετά την παραπάνω παρένθεση, (που ήταν απαραίτητη για να κατανοήσου΅ε τα σχέδια του Ναπολέοντα), επαναλα΅βάνου΅ε ότι ο Ρήγας γνώριζε ότι η Γαλλική επανάσταση γινόταν από τους Γαλλο-Ρω΅αίους εναντίον των Φράγκων. Γι' αυτό ΅άλιστα και βρέθηκε στο επιτελείο του Ναπολέοντα, πιστεύοντας ότι αυτός ήταν γνήσιος εκφραστής του πνεύ΅ατος της επανάστασης. ∆εν γνώριζε ασφαλώς ότι ο Ναπολέων προσποιόταν, έχοντας κατά νουν να επικρατήσει η Φράγκικη τάξη. Γι' αυτό ο τελευταίος προσεταιρίσθηκε τον Ρήγα, προσποιού΅ενος ενδιαφέρον, προκει΅ένου να καταστήσει αποτελεσ΅ατικότερο το σχέδιό του, για καταστολή της επανάστασης των Ρω΅αίων, και αφανισ΅ό της Ρω΅αιοσύνης στη δύση και την ανατολή.

Τα παραπάνω, δείχνουν πόσα ΅εγάλα συ΅φέροντα απαιτούσαν τον θάνατο του Ρήγα, προκει΅ένου να αντικατασταθεί πάση θυσία το σχέδιό του, ΅ε εκείνο το οποίο είχε κατά νουν ο Ναπολέων.

Και τίθεται το ερώτη΅α: Τίνος πράκτορας ήταν ο Οικονό΅ου που τον πρόδωσε; (δεδο΅ένου ότι ο θάνατος του Ρήγα δεν εξυπηρετούσε ΅όνο τα ύψιστα συ΅φέροντα της Αυστρίας και της Τουρκίας, αλλά και τα σχέδια του Ναπολέοντα και της τάξεως που αυτός εκπροσωπούσε). Χαρακτηριστικό της σκοπι΅ότητας απόκρυψης των πραγ΅ατικών αιτίων θανάτου του Ρήγα, είναι το γεγονός ότι ο συντάκτης της «Ελληνικής Νο΅αρχίας» αφιερώνει επτά παραγράφους στην προδοσία του, τονίζοντας σε κάθε ΅ία από αυτές, ως αίτιο την τύχη. Φυσικά ό΅ως, καθόλου δια της τύχης δεν ΅πορεί να δικαιολογηθεί ένας θάνατος, ο οποίος εξυπηρετούσε τα ύψιστα συ΅φέροντα του Ναπολέοντα και των άλλων βασιλιάδων ευγενών της Ευρώπης όπως προαναφέρα΅ε.

 Όπως είναι γνωστό, για πολλούς αιώνες οι βασιλιάδες και

ευγενείς της Ευρώπης, όπως και οι Οθω΅ανοί, κυβερνούσαν τεράστιους πληθυσ΅ούς υπόδουλων Ρω΅αίων, γι' αυτό και φοβούνταν το ενδεχό΅ενο γενικής εξεγέρσεως της Ρω΅αιοσύνης στη ∆ύση και την Ανατολή. Αυτός είναι ο λόγος, για τον οποίο τέθηκαν ευνοϊκά απέναντι στη λεγό΅ενη "Ελληνική" επανάσταση, και αυτό, ΅όνο όταν εξασφάλισαν τον αρχαιοελληνικό προσανατολισ΅ό της, και την αντίθεσή της στη Ρω΅αιοσύνη και την πρωτεύουσά της Κωνσταντινούπολη. ’λλωστε και η ευνοϊκή στάση του τσάρου, εξηγείται από το γεγονός ότι δια της Ελληνικής επαναστάσεως δεν προσβάλλονταν οι διεκδικήσεις του επί της Κωνσταντινούπολης, και οι "Έλληνες" δεν αποτελούσαν ε΅πόδιο στα σχέδιά του. Εγκαίρως ο Ναπολέων είχε εξηγήσει σ' αυτόν, ότι "οι αρχαίοι Έλληνες" επρόκειτο να επαναστατήσουν εναντίον των Τούρκων, αλλά και κατά του Οικου΅ενικού Πατριαρχείου.

Μάλιστα, πολλοί από τους υπόδουλους, αφού πείσθηκαν ότι δεν πρόκειται ως Ρω΅αίοι να τύχουν συ΅παράστασης από τις ΅εγάλες δυνά΅εις, και ότι ΅όνο παριστάνοντας τους αρχαίους Έλληνες ΅πορούν να ελπίζουν σε αυτή τη συ΅παράσταση, αποφάσισαν να συμμορφωθούν.

Αυτό άλλωστε εννοούσε ο Κωστής Παλα΅άς γράφοντας: «Έλληνες για να ρίχνου΅ε στάχτη στα ΅άτια του κόσ΅ου, πραγ΅ατικά, Ρω΅ιοί».

 Ο Ναπολέων και το επιτελείο του, επέλεξαν το όνο΅α "Έλληνες" για το υπό ίδρυσιν έθνος, ήδη από το 1801, επιβεβαιώνοντάς το αυτό το 1806. Και αυτό για να παρα΅είνει το όνο΅α "Γραικός" (΅ε το οποίο από το έτος 794 οι Φράγκοι ονό΅αζαν τους ανατολικούς Ρω΅αίους για να τους διακρίνουν από τους ∆υτικούς), για το τ΅ή΅α εκείνο των Ρω΅αίων το οποίο αποφασίσθηκε να διαδραματίσει τον ρόλο των τυράννων. Έτσι θα ε΅φανιζόταν ότι οι "Έλληνες" του υπό ίδρυσιν έθνους, ζητούσαν να ελευθερωθούν από τους Ρω΅αίους της Κωνσταντινούπολης.

 Ο Κοραής δεν κατανόησε τον πανούργο ελιγ΅ό γύρω από την ορολογία των δύο ονο΅άτων, δι' αυτό και συνεχίζει στο έργο του: «∆ιάλογος δύο Γραικών», να συζητάει για άλλα. Όσο για την προτί΅ησή του, να δεχθούν οι Ρω΅αίοι να αλλάξουν το εθνικό τους όνο΅α και να λέγονται στο εξής Γραικοί, θα σή΅αινε για τους Ευρωπαίους και για τις ευρωπαϊκές γλώσσες, δουλεία Γραικών σε Γραικούς, και δύο έθνη που θα είχαν το ίδιο όνο΅α. Γι' αυτό η προτί΅ηση αυτή του Κοραή δεν υποστηρίχθηκε. 

Ο πράκτορας του Ναπολέοντα Κοραής κατά της Ρω΅ηοσύνης, και  η "Ελληνική Νο΅αρχία"

 

 • Πώς προκύψα΅ε από Ρω΅ηοί: "Έλληνες";
 • Γιατί σή΅ερα ΅ερικοί ανιστόρητοι λένε ότι οι Έλληνες είναι "υπόδουλοι" στην Κωνσταντινούπολη ;
 • Από πού "εισήχθη" στη χώρα ΅ας ο ξενόφερτος "∆ιαφωτισ΅ός";
 • Τι ρόλο έπαιξαν κατά της χώρας ΅ας και της Εκκλησίας ο Κοραής και ο Ναπολέων;
 • Τι παρα΅ύθι έχουν καταπιεί οι ση΅ερινοί "Εκσυγχρονιστές" και "∆ιαφωτιστές" που παπαγαλίζουν ανιστόρητες και αφιλοσόφητες ∆υτικές ανοησίες;

 Όταν γραφόταν η παρούσα ΅ελέτη, δεν ήταν ακό΅α αισθητό, ότι στα ξένα κέντρα αποφάσεων, σχεδιάσθηκε όχι ΅όνο η κατάργηση της Ρω΅ηοσύνης, αλλά και η αλλοίωση της Ορθοδοξίας κατά τα πρότυπα των δυτικών. Σή΅ερα παραδόξως, η έρευνα οδηγεί στον Ναπολέοντα και το επιτελείο του, ως αρχιτέκτονες των ενεργηθέντων.

Αυτός είχε στο επιτελείο του ΅εταξύ άλλων τον Ρήγα Βελεστινλή και τον Αδα΅άντιο Κοραή. Ο Ρήγας πρόσφερε σχέδιο Επαναστάσεως και ιδρύσεως ελεύθερης Ρού΅ελης/Ρω΅ανίας, που θα είχε την Κωνσταντινούπολη ως πρωτεύουσα όλων των Ορθοδόξων Χριστιανών, που αποτελούσαν το ΅ιλιέτ των Ρω΅αίων, αλλά και των Μουσουλ΅άνων. Κατ' εντολήν ό΅ως του Ναπολέοντα, ο Κοραής εργάσθηκε για την ανατροπή των σχεδίων του Ρήγα, έργο που συντελέσθηκε δια ψηφίσ΅ατος της Γ΄ Εθνικής Συνελεύσεως του 1927. Με αυτό, αναγνωρίζονταν ως θε΅ελιώδη τα "άριστα συγγρά΅΅ατα", οι "λόγοι" και οι "παραγγελίες" του Κοραή. Ασφαλώς οι πληρεξούσιοι που γνώριζαν τις παραγγελίες αυτές ήταν λίγοι, επειδή ψήφισαν:

α) ότι το Έθνος ήταν υπόδουλο στην Κωνσταντινούπολη από την εποχή του Μεγάλου Κωσταντίνου ως του Κωνσταντίνου Παλαιολόγου, και στη συνέχεια στο Οικου΅ενικό Πατριαρχείο. Και

β) ότι οφείλουν να ΅εταβάλουν θρησκεία χωρίς ό΅ως αλλαγή των δογ΅άτων. Είναι ε΅φανές πλέον ότι το επιτελείο του Ναπολέοντα ΅ερί΅νησε για την έκδοση του βιβλίου "Ελληνική Νο΅αρχία ήτη Λόγος περί ελευθερίας" το έτος 1806, του οποίου ο συντάκτης αναφέρει ότι "κράζο΅αι ανώνυ΅ος Έλλην". Αφιερώνει το βιβλίο στον "Ρίγα" κατά Γαλλική ορθογραφία), κατ' ουσίαν ό΅ως ανατρέπει το σχέδιο του Ρήγα ΅ε σχέδιο του Ναπολέοντα, το οποίο αργότερα φέρεται ως σχέδιο του Κοραή. Προς συγκάλυψη της πηγής του σχεδίου, ο συντάκτης επιτίθεται κατά του δυνάστη της Γαλλίας και κατά των θρόνων, υποστηρίζοντας ό΅ως την αριστοκρατία και την φυσική ανισότητα των ανθρώπων που αποτελούν τα θε΅έλια των θρόνων. Παραγγέλλεται ΅άλιστα στο υπό ίδρυσιν Ελληνικό έθνος, να δεχθεί τον Κοραή ως έναν των διαδόχων του Ρήγα και νέο Ιπποκράτη και φιλόσοφο, αν και αυτός κατά την εποχή αυτή ήταν αφοσιω΅ένος στον Ναπολέοντα και στα σχέδιά του. Επιπλέον παραγγέλλει στους ΅η γνωρίζοντες ακό΅α ότι είναι Έλληνες, να ελευθερώσουν τους εαυτούς τους, επειδή εάν ελευθερωθούν από άλλους, απλώς θα αλλάξουν δυνάστη. Το τελευταίο φανερώνει ότι ο συντάκτης είναι ζηλωτής της απόλυτης και άνευ όρων ανεξαρτησίας, δηλαδή ότι δεν είναι πράκτορας ουδενός. Εύλογο λοιπόν δημιουργείται το ερώτη΅α, γιατί δεν αποκαλύπτει το όνο΅ά του να τον ακολουθήσου΅ε , αλλά συνιστά τον πράκτορα Κοραή, ενώ ο ίδιος δεν είναι πράκτορας κανενός, ώστε να τον ακολουθήσου΅ε.

Το ότι η συγγραφή και έκδοση του βιβλίου αυτού είναι έργο του επιτελείου του Ναπολέοντα, ξεσκεπάζεται σαφώς από την πολε΅ική την οποία επιχειρεί ο "συγγραφέας" εναντίον της ισότητας των ανθρώπων, υποστηρίζοντας ότι και στην αυτοκρατορία ΅πορεί να υπάρχει ελευθερία: «επειδή και εις τας δύο αυτάς διοικήσεις, δη΅οκρατίαν και αριστοκρατίαν σώζεται η ελευθερία. Αδιάφορος είναι η εκλογή». Κατά τον συντάκτη, η ελευθερία, δηλαδή η Νο΅αρχία, «χωρίς να θελήση ΅αταίως να κά΅η όλους δυνατούς , όλους πεπαιδευ΅ένους ,όλους πλουσίους, ή τουναντίων, ε΅ετρίασε ΅όνον ΅ε τους νό΅ους την φυσικήν ανο΅οιότητα, και τόσον καλώς  εξίσωσε τας λοιπάς, ώστε οπού έκα΅ε να χαίρονται οι άνθρωποι ΅ίαν εντελή ο΅οιότητα, αγκαλά και κατά φύσιν ανό΅οιοι». Η ο΅οιότητα λοιπόν όλων, επιτυχάνεται ΅ε την υπακοή στους νό΅ους, που κάνει εξ ίσου ελεύθερους και τον αριστοκράτη και τον ΅η αριστοκράτη, αν και υφίστανται μεταξύ των ανθρώπων ανομοιότητες: «Οι άνθρωποι διαφέρουσι ανα΅εταξύ των κατά φυσικόν τρόπον». Ουσιαστικά πρόκειται περί ανατροπής των θε΅ελίων της δη΅οκρατίας και ελευθερίας και σαφούς επιστροφής στην μεσαιωνική ρατσιστική φιλοσοφία-θεολογία της τευτονικής ευγένειας της Ευρώπης. Αυτής που γέννησε τον Καρλο΅άγνο, τον Ναπολέοντα και τον Χίτλερ.

 Μάλιστα είναι κω΅ική η αγανάκτηση του αριστοκράτη συντάκτη του βιβλίου, επειδή ένας τιποτένιος γεωργικής προέλευσης νέος ΅πορεί να φθάσει ΅έχρι του αξιώ΅ατος του Πατριάρχη. Κω΅ικά αλλά και ουσιώδη είναι επίσης τα λάθη που διατυπώνονται περί της οργάνωσης και λειτουργίας της Ορθόδοξης Εκκλησίας (την οποία αντιλα΅βάνεται σαν ό΅οια ΅ε την Παπική), ΅έσα στην Οθω΅ανική αυτοκρατορία. Αγνοώντας το συνοδικό ΅ας σύστη΅α, θεωρεί ότι οι Πατριάρχες Αλεξανδρείας, Αντιοχείας και Ιεροσολύ΅ων "υπόκεινται" στον Οικου΅ενικό Πατριάρχη, γι' αυτό γράφει: «ο γελοιώδης τίτλος οικου΅ενικός φανερώνει, ότι οι άλλοι τρεις Πατριάρχαι υπόκεινται εις αυτόν. Αυτός λοιπόν δια΅οιράζει εις όλας τας επαρχίας του Οθω΅ανικού κράτους». Καθόλου δεν υποπτεύεται ο συντάκτης ότι στον χώρο της εν λόγω Αυτοκρατορίας υπάρχουν αυτοκέφαλες και αυτόνο΅ες Εκκλησίες, η κάθε ΅ία των οποίων έχει τη δική της σύνοδο προεδρευο΅ένη από του Πατριάρχη, Μητροπολίτη ή Αρχιεπισκόπου, και ότι εκλέγει τους επισκόπους της αυτόνο΅α. Ισχυρίζεται ακό΅α ο συντάκτης του βιβλίου, ότι ο Οικου΅ενικός Πατριάρχης «πολλάκις πέ΅πει εις όλην την Οθω΅ανικήν επικράτειαν και εκεί που δεν είναι Χριστιανοί τόσας εκατοντάδας αρχιεπισκόπους, εξ ων ο καθείς έχει τέσσαρες ή πέντε επισκοπάς, εις τας οποίας πέ΅πει και αυτός τόσους επισκόπους». Ο Φράγκος νο΅ίζει ότι ΅όνο η Κωνσταντινούπολις έχει σύνοδο, στην οποία ο Πατριάρχης είναι δέσ΅ιος, όπως ακριβώς στην Curia ο Πάπας της Ρώ΅ης. Μία φορά αναφέρει το όνο΅α "΅ητρόπολις" αλλά ουδέποτε "΅ητροπολίτες", ενώ είναι γνωστό ότι κατά την εποχή εκείνη, ο Μητροπολίτης προήδρευε συνήθως συνόδου. Ο δε Αρχιεπίσκοπος ως ΅έλος αυτής της συνόδου, ήταν ο πρώτος κατά πρεσβεία επίσκοπος, όπως ο Αρχιδιάκονος ΅εταξύ των διακόνων.

Η σύγχυση του συντάκτη όσον αφορά θέ΅ατα οργάνωσης της  Ορθόδοξης Εκκλησίας, ασφαλώς οφείλεται στις πηγές από τις οποίες αντλεί τις πληροφορίες του, που βρίσκονταν στα αρχεία κατασκοπίας. Στα αρχεία αυτά, βρίσκονταν κατατεθει΅ένες οι αναφορές των "περιηγητών", οι οποίοι συνέλεγαν πληροφορίες κατά τη διάρκεια των ταξιδιών τους, ΅η ΅πορώντας ό΅ως να κατανοήσουν ορθά όσα έβλεπαν και άκουγαν. Είναι χαρακτηριστικό το ότι ΅ιλάει ο συντάκτης για «κλάσιν της ιερωσύνης», ακριβώς επειδή έχει υπ' όψιν του τη δική του Φράγκικη παράδοση, κατά την οποία ο κλήρος αποτελούσε ιδιαίτερη τάξη (classe). Σε αυτή ηγούνταν οι Φράγκοι επίσκοποι, και ήταν διαφορετική από την classe των ευγενών στην οποία ανήκαν οι Φράγκοι, και της τρίτης κατάστασης στην οποία ανήκαν οι Γαλλορω΅αίοι.

Ισχυρίζεται επίσης ότι ο ιερέας του χωριού, που φέρει «φόρε΅α ιερωσύνης», αναγορεύεται σε αρχι΅ανδρίτη «΅ε γρόσια», και ΅ε τον ίδιο τρόπο ΅πορεί να ανέλθει ΅έχρι τον πατριαρχικό θρόνο. Αγνοεί ε΅φανώς ότι οι Ιερείς των χωριών, (όπως ΅έχρι σή΅ερα), ήταν έγγα΅οι και επο΅ένως δεν προβιβάζονταν σε αυτούς τους βαθ΅ούς. Φανταζόταν εσφαλ΅ένα ότι οι Ιερείς και οι Επίσκοποι όλων των βαθ΅ίδων άρχιζαν τη σταδιοδρο΅ία τους ως Ιερείς χωριών, λόγω των πληροφοριών του περί χωρικής προελεύσεως. Συγχέει τους Ιερείς των χωριών ΅ε τους άγα΅ους κληρικούς και αγνοεί ότι ΅όνο οι άγα΅οι αποκτούν τα ανωτέρω οφφίκια. Η προέλευση των ΅οναχών από τα χωριά, που ανέβαιναν ΅έχρι τη θέση του Πατριάρχη, τον οδηγεί στο εσφαλ΅ένο συ΅πέρασ΅α ότι αυτοί είναι απαίδευτοι. Και αυτό επειδή στη δική του πατρίδα ΅όνο οι αριστοκράτες σπουδάζουν στις ανώτερες σχολές για να αποκτήσουν νευραλγικές θέσεις στην Εκκλησία. Και είναι γνωστό ότι εκεί η "Εκκλησία" κυβερινόταν κυρίως από Φράγκους ευγενείς, όπως ακριβώς και το κράτος. Αγνοεί ο συντάκτης ότι από αυτούς τους χωρικούς αναδείχθηκαν ΅έγιστες φυσιογνω΅ίες της Ορθόδοξης Θεολογίας, λόγω ακριβώς της σπουδής χειρογράφων των ιερών ΅ονών, ΅έσα στις τεράστιες βιβλιοθήκες. Γι' αυτό ακριβώς γνώριζαν καλύτερα από τους Λατίνους τους πατέρες και την ιστορία της αυτοκρατορίας. Γιατί οι Λατίνοι τους ΅ελετούσαν ΅ε κλειδί ερ΅ηνείας ΅όνο τον Αυγουστίνο και τους σχολαστικούς. Είναι γνωστό ότι ο εκ γενετής αριστοκράτης δεν ΅πορεί να αποκρύψει την απέχθειά του για όσους γίνονταν ηγέτες χωρίς να είναι αριστοκράτες. Γι' αυτό και ο συντάκτης της "Ελληνικής Νο΅αρχίας" γράφει: «όθεν όλοι οι αρχηγοί της Εκκλησίας κατάγονται από την ιδίαν ποταπότητα και οι περισσότεροι είναι α΅αθέστατοι». Φαίνεται ΅άλιστα να αγνοεί ο αριστοκράτης αυτός, ότι οι Απόστολοι ήταν "ποταποί" και ο κορυφαίος Πέτρος "αγρά΅΅ατος".

Επαναλα΅βάνοντας ο συντάκτης τις θέσεις του Ναπολέοντα και του Κοραή, διατείνεται ότι οι Ελλαδικοί, ΅ετά από τόσους αιώνες δουλείας στην Κωνσταντινούπολη, λησμόνησαν ότι είναι Έλληνες και έλαβαν το όνο΅α Ρω΅αίοι. Γιατί ό΅ως ο συντάκτης χρησι΅οποιεί το όνο΅α: "Έλλην"; Στη ∆ύση ΅ας γνώριζαν ως «Greci», ενώ στην ανατολή το όνο΅α σή΅αινε "ειδωλολάτρης". Οι Χριστιανοί κάτοικοι του ελλαδικού θέ΅ατος λέγονταν "Ελλαδικοί", ενώ πολλοί Ρω΅αίοι είχαν συνηθίσει από την εποχή της Φραγκοκρατίας να ονο΅άζονται Greci από τους Φράγκους. Το 1801 ο Ναπολέων έστειλε στο Ελλαδικό το "Σάλπισ΅α πολε΅ιστήριον" του οποίου συντάκτης ήταν ο Κοραής, για να προκαλέσει επανάσταση κατά των Τούρκων και να πετύχει την αποστολή επανδρω΅ένου στόλου στην Αίγυπτο για βοήθεια του στρατού του εναντίον των Τούρκων και των ’γγλων. Μέσω του "Σαλπίσ΅ατος" προσπαθεί πρώτα να πείσει τους Ελλαδικούς ότι δεν είναι Ρω΅αίοι αλλά Έλληνες, οι οποίοι ξέχασαν το όνο΅ά τους ΅ετά τόσους αιώνες δουλείας στην Κωνσταντινούπολη.

Ήδη στις 5.2.1801, σαράντα έξι ΅ήνες πριν από τη στέψη του Ναπολέοντα, ως  imperator, o Κοραής δηλώνει σε επιστολή του το κωδικό όνο΅α του κυρίου του: "Ο «Καραοσ΅άνογλου» (= Carolus Magnus, κατά τουρκική εκφορά του ονό΅ατος), έχει την ελπίδα να κατακτήση την Ιωνία και να καταστρέψει το θρόνο του Βυζαντίου, γενό΅ενος βασιλεύς δηλαδή imperator".

Είναι ΅εταφρασ΅ένο από την καθαρεύουσα σε απλή γλώσσα, Μεταγραφή Κ.Τ. Μετάφραση σε απλή γλώσσα: Ν.Μ.

 από τον πρόλογο της β΄ έκδοσης του βιβλίου: "ΤΟ ΠΡΟΠΑΤΟΡΙΚΟ ΑΜΑΡΤΗΜΑ" εκδόσεις ∆ο΅ός δεύτερη έκδοση, του π. Ι. Ρω΅ανίδη, γρα΅΅ένο το Πάσχα του 1989 ως πρόλογος. Είναι ένα τ΅ή΅α του προλόγου, που θεωρήσα΅ε χρήσι΅ο να γίνει ευρύτερα γνωστό σε κάθε Ρω΅ηό.

                 

                   ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΕΛΛΗΝΩΝ ΔΙΚΤΥΟ ………………2010μ.Χ.

 

Για να δείτε κάποιες σελίδες πρέπει να έχετε τον flash player που μπορείτε να βρείτε πατώντας στο εικονίδιο δίπλα.

Πνευματικά δικαιώματα © 2009

 Συντελεστές  και επικοινωνία μαζί μας

       SiteLock