πίσω

ΠΡΟΪΣΤΟΡΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΤΙΣ ΣΧΕΣΕΙΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΣΤΑ ΒΑΛΚΑΝΙΑ

Οι  παλαιότερες ενδείξεις νεολιθικής κατοίκησης τοποθετούνται  ήδη  στην  9η  χιλ.  π .Χ.,  κατά   την  οποία   υπάρχουν  και   οι   κλιματολογικές  προϋποθέσεις  αλλά   και   οι   άγριες  μορφές  ζώων  και   φυτών  που   θα   εξημερωθούν  και   θα   καλλιεργηθούν  αντίστοιχα κατά  την 8η  χιλ . π .Χ., έτσι  ώστε , μέσω  κάποιου πρωτογενούς εμπορίου, να  διαδοθούν στη  διάρκεια της 7ης  χιλ. π .Χ. στη  Συροπαλαιστίνη , τη  Μεσοποταμία  και τον Καύκασο . Η Νεολιθική  θα  εδραιωθεί  στη  συνέχεια  τόσο στην Ανατολή  όσο και  στη  Β. Αφρική  και  τα Βαλκάνια.  

Αν  και  υπά ρ χουν διαφορές στη  χρονολογική  τοποθέτηση  των περιόδων πριν από  το  1.000 π .Χ.,  καμία   αρχαιομετρική   μέθοδος  δεν   έχει   επαναπροσδιορίσει   αμετάκλητα  τα  όρια  του  Πλειστόκαινου / Ολόλαινου  περίπου στο 10.000 Β.Ρ. Για  πρακτικούς λόγους, τα  χρονικά  πλαίσια  αποδίδονται  εδώ  βάσει του  αρχικού χαμηλού χρόνου  ημιζωής του  C 14.

 Η  μελέτη   αυτή   στοχεύει   στην  παρουσίαση   και   ένταξη   του   πρώιμου  ειδωλοπλαστικού  υλικού  στο πολιτισμικό  νεολιθικό υπόβαθρο κατά  περιοχές (Εγγύς 

και  Μέση  Ανατολή , Μ . Ασία , Κύπρο, Β. Αφρική , Βαλκάνια και  ΝΑ Ευρώπη ) αλλά   και  στο να  προτείνει  μια  νέα  ερμηνευτική  μεθοδολογική  προσέγγισή  του .

Χάρτης στοιχείων

 

Για να δείτε κάποιες σελίδες πρέπει να έχετε τον flash player που μπορείτε να βρείτε πατώντας στο εικονίδιο δίπλα.

Πνευματικά δικαιώματα © 2009

 Συντελεστές  και επικοινωνία μαζί μας

       SiteLock