πίσω

ΑI ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΑΙ ΠΕΡΙΠΕΤΕΙΑΙ ΤΟΥ ΟΝΟΜΑΤΟΣ ΘΡΑΚΗ ΣΥΜΒΟΛΗ ΕIΣ ΤΗΝ ΙΣΤΟΡΙΚΗΝ ΓΕΩΓΡΑΦΙΑΝ.

Η κατά μέγα μέρος άγνωστος παρά τοις αρχαίοις προς Βορράν της κυρίως Ελλάδος χώρα, από την οποίαν κατήλθεν ο Ορφεύς και οι άλλοι μυθολογούμενοι αοιδοί φέροντες την παναρχαίαν ιεράν ποίησιν και τας φοιβολήπτους λατρευτικάς τελετάς, ήτο η υπό γενικωτάτην έννοιαν κατά την αρχαιότητα καλουμένη Θράκη. Πολύ αργότερα, κατά τον Μεσαίωνα, έλαβε το όνομα Θράκη η ωρισμένην εδαφικήν έννοιαν έχουσα περιωρισμένη χώρα, η παρά τον Εύξεινον Πόντον περιοχή, η έχουσα την υπέροχον ιστορικήν τιμήν, ότι εις την Ανατολικωτάτην αυτής άκραν ήκμασε μία από τας μεγάλας μητροπόλεις του Ελληνικού Έθνους και συγχρόνως μία από τας μεγάλας ιστορικάς πόλεις της ανθρωπότητος.

 

Για να δείτε κάποιες σελίδες πρέπει να έχετε τον flash player που μπορείτε να βρείτε πατώντας στο εικονίδιο δίπλα.

Πνευματικά δικαιώματα © 2009

 Συντελεστές  και επικοινωνία μαζί μας

       SiteLock