Το Αρχαίο Ιδάλιο συνεχίζει να κρύβει εκπλήξεις

Ανακοίνωση του Τμήματος Αρχαιοτήτων Κύπρου

Τη λήξη των ανασκαφικών ερευνών του 2013 που διεξάγει το Lycoming College, υπό τη διεύθυνση της δρος Pamela Gaber, στην Κάτω Πόλη του Αρχαίου Ιδαλίου, ανακοίνωσε το Τμήμα Αρχαιοτήτων Κύπρου. Οι ανασκαφές διήρκησαν από τις 24 Ιουνίου μέχρι τις 9 Αυγούστου 2013.

Οι εργασίες επικεντρώθηκαν στο «Ιερό της Πόλης» κάτω από τη Δυτική Ακρόπολη. Το μεγάλο αυτό αδιατάρακτο Ιερό συνεχίζει να κρύβει εκπλήξεις για τους ανασκαφείς. Το Ιερό θεμελιώθηκε πάνω στο φυσικό βράχο γύρω στο 1200 π.Χ. Στον φυσικό βράχο υπάρχουν λαξευμένοι μεγάλοι κυκλικοί αποθέτες, πολλοί από τους οποίους φαίνεται ότι συνδέονται με υπόγεια σπήλαια λαξευμένα και αυτά στον φυσικό ασβεστόλιθο. Με τους αποθέτες αυτούς συνδέεται ένας «βαίτυλος», δηλαδή μια ιστάμενη λίθος που μοιάζει με τον «βαίτυλο» της Παλαιπάφου.

Ένας από τους
στόχους της φετινής ανασκαφικής περιόδου ήταν η ανασκαφή του ασυνήθιστου αυτού «βαίτυλου» που βρέθηκε τοποθετημένος σε λάκκο. Το στοιχείο αυτό βρέθηκε τοποθετημένο σε πλατφόρμα κατασκευασμένη από πλίνθους και κροκάλες, όλες προερχόμενες από τα πυριγενή πετρώματα του Τροόδους. Το 2011 ανασκάφηκε αγωγός νερού στα βόρεια των ιστάμενων αυτών λίθων και των χαράξεων στο βράχο, στοιχεία που πιθανόν να συνδέονται με τις λατρευτικές δραστηριότητες στον χώρο.

Δεδομένου ότι οι επιγραφές του Ιερού δεν έχουν ακόμη αποκρυπτογραφηθεί, μόνο εικασίες μπορούν να γίνουν σχετικά με τον χαρακτήρα της λατρείας. Αφού όμως υπάρχουν τόσοι πολλοί λάκκοι στο φυσικό βράχο και στοιχεία συνδεδεμένα με τη διαχείριση του νερού, η υπόθεση ότι η λατρεία είχε σχέση με το νερό πιθανόν να ισχύει.-archaiologia.gr/