Κλασική αρχαιολογία και αρχαία ιστορία της ΜακεδονίαςΑπό το Διεθνές Πανεπιστήμιο της Ελλάδος

Η Σχολή Ανθρωπιστικών Επιστημών του Διεθνούς Πανεπιστημίου της Ελλάδος (ΔΙΠΑΕ) καλεί τους ενδιαφερόμενους να υποβάλουν υποψηφιότητα για την παρακολούθηση του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ) στο αντικείμενο «Κλασική Αρχαιολογία και Αρχαία Ιστορία της Μακεδονίας» (MA in The Classical Archaeology and the Ancient History of Macedonia) για το ακαδημαϊκό έτος 2016-2017. Η διδασκαλία των μαθημάτων των Προγραμμάτων Σπουδών γίνεται αποκλειστικά στην αγγλική γλώσσα. Οι διδάσκοντες προέρχονται και από πανεπιστήμια της αλλοδαπής.

Οι μεταπτυχιακές σπουδές στο παραπάνω ΠΜΣ οδηγούν στη λήψη Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης (ΜΔΕ) μετά από κύκλο σπουδών, ο οποίος περιλαμβάνει την παρακολούθηση μεταπτυχιακών μαθημάτων δύο διδακτικών εξαμήνων καθώς και την εκπόνηση διπλωματικής εργασίας. Η χρονική διάρκεια της φοίτησης για την απονομή του Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης είναι δύο ακαδημαϊκά εξάμηνα πλέον του χρόνου εκπόνησης της διπλωματικής εργασίας (σύνολο τρία ακαδημαϊκά εξάμηνα) για το ΠΜΣ πλήρους φοίτησης. Για όσους φοιτητές επιθυμούν και κατόπιν σχετικής αίτησης η φοίτηση μπορεί να είναι μερική. Στην περίπτωση αυτή τα ακαδημαϊκά εξάμηνα σπουδών είναι τέσσερα, πλέον του χρόνου εκπόνησης της διπλωματικής εργασίας.


Στo Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών του Διεθνούς Πανεπιστημίου της Ελλάδος γίνονται δεκτοί, μετά από επιλογή, πτυχιούχοι Αρχαιολογικών, Ιστορικών, Πολιτικών και Οικονομικών (και συναφών) Τμημάτων ΑΕΙ της ημεδαπής, ή αναγνωρισμένων ομοταγών ιδρυμάτων της αλλοδαπής συναφούς γνωστικού αντικειμένου.

Το ΠΜΣ «Κλασική Αρχαιολογία και Αρχαία Ιστορία της Μακεδονίας» (MA in The Classical Archaeology and the Ancient History of Macedonia) έχει ως αντικείμενο την παροχή εκπαίδευσης μεταπτυχιακού επιπέδου στην αρχαιολογία και την ιστορία, στην περιοχή της Αρχαίας Μακεδονίας. Αυτό επιτυγχάνεται μέσω της εξειδίκευσης των γνώσεων πάνω σε θέματα αναφορικά με τον δημόσιο και τον ιδιωτικό βίο στην αρχαία Μακεδονία και γενικά τον πολιτισμό (θεσμοί, τέχνη, θρησκεία, διάλεκτοι) στο χώρο της Μακεδονίας και τον ελληνιστικό κόσμο.

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλουν τα σχετικά δικαιολογητικά μέχρι τις 14 Οκτωβρίου 2016 (ή μέχρι την κάλυψη των θέσεων) στη Γραμματεία της Σχολής Ανθρωπιστικών Επιστημών του ΔΙ.ΠΑ.Ε.

Πρόσθετες πληροφορίες παρέχονται από τη Γραμματεία και την Programme Μanager της Σχολής του ΔΙΠΑΕ (τηλ. 2310.807529, 807519, email: infosoh@ihu.edu.gr).

Για περισσότερες πληροφορίες δείτε εδώ.

Από το: http://www.archaiologia.gr/

Δημοσίευση σχολίου

0 Σχόλια