H ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ
‘Η ‘Ελληνική γλώσσα είναι παντού!
‘Η σύγχρονη ορολογία είναι κατά βάσιν ‘Ελληνική. Αυτό ισχύει σέ όλα σχεδόν τά πεδία: στίς
επιστήμες, στήν φιλολογία, στίς καλές τέχνες, στήν πολιτική, στήν φιλοσοφία, στόν αθλητισμό, στήν
τεχνολογία. ’Ενδεικτικώς: πολιτική, δημοκρατία, αρχιτεκτονική, μουσική, θέατρο, τραγωδία,
κωμωδία, φιλολογία, πρόλογος, διάλογος, σύνθεσις, ανάλυσις,
ιδεολογία, χάος, διάγνωσις,
αθλητισμός, αστρονομία, γεωγραφία, γεωμετρία, ηλεκτρονική, τεχνολογία, αστροναύτης, θεοσοφία,
θεολογία, αριθμητική, πρόβλημα, οικονομία, οικολογία, παράλληλος, θεωρία, κοσμολογία, ιστορία,
βιογραφία, ορχήστρα, κριτική, κ.λ.π κ.λ.π.

‘Η απανταχού παρουσία τής ‘Ελληνικής οφείλεται είς τό ότι:
1) Οί γλώσσες τών πιό προηγμένων συγχρόνων εθνών είναι ελληνογενείς.

2)Οί ‘Ελληνες είναι οί αρχικοί δημιουργοί πού βρίσκονται στήν αφετηρία τών πάντων

καί φυσικά διετύπωσαν καί τήν συναφή ορολογία.

Ο G. Murray έγραψε: « ‘Η ‘Ελληνική είναι ή τελειότερη γλώσσα, διότι εκφράζει τά πνεύματα
τών τελειοτέρων ανθρώπων».


Ο Βρετανός μαθηματικός,
sir T. L. Heath:-
«‘Η ‘Ελληνική γλώσσα προσφερόταν κατά εξαιρετικό τρόπο ώς όχημα τής επιστημονικής σκέψεως.
‘Ενα από τά κύρια χαρακτηριστικά τής γλώσσης τού Ευκλείδη είναι ή θαυμαστή ακρίβεια ‘Η γλώσσα
τών ‘Ελλήνων είναι επίσης θαυμασίως περιεκτική. Στόν ’Αρχιμήδη, στόν ‘Ηρωνα, στόν Πτολεμαίο
καί στόν Πάππο θά βρούμε πραγματικά πρότυπα περιεκτικών δηλώσεων» (
«Mathematics and
Astronomy». ’Εκδ.’Οξφόρδης, 1951).

Καί ό
Shelley:«‘Η γλώσσα τών ‘Ελλήνων, σέ ποικιλία, απλότητα, ευλυγισία καί ποιότητα ξεπερνά
κάθε άλλην»
. (On the manners of the Anchients»).

Ο ’Αλμπέρ Ζουρσέν γράφει: Δέν μπορεί κανείς νά αναφερθή στά ‘Ελληνικά γράμματα χωρίς
νά αναφέρη ότι καί ή ίδια ή γλώσσα, μία από τίς ωραιότερες απ’ όσες μίλησαν ποτέ οί άνθρωποι,
εξακολουθεί νά ζή καί σήμερα στήν επιστημονική ορολογία τής εποχής μας, παρέχοντάς της μίαν
αστείρευτη πηγή νέων όρων»
(
LHistoire: Les hommes, les civilisations les depuis les origines». εκδ.
Larousse).

Ο
DAray Wentworth Thompson, καθηγητής τής Φυσικής ‘Ιστορίας στό Βρετανικό
πανεπιστήμιο τού
St
.Andrews γράφει: Υπάρχουν άνθρωποι πού λένε ότι τά ‘Ελληνικά δέν
χρειάζονται. Πράγματι, υπάρχουν άνθρωποι γιά τούς οποίους τά ‘Ελληνικά δέν θά μπορούσαν νά
κάνουν τίποτα. Υπάρχουν όμως καί θά εξακολουθήσουν νά υπάρχουν πολλοί άλλοι, πού στήν
‘Ελληνική σοφία καί στήν γλυκειά ‘Ελληνική γλώσσα ανακαλύπτουν κάτι πού τό έχουν ανάγκη,
καί πού χωρίς αυτό θά ένοιωθαν στ’ αλήθεια φτωχοί: κάτι πού είναι σάν ραβδί στό χέρι, φώς στό
μονοπάτι, φάρος..... οδηγός. Καί όταν κάποιος τούς ρωτήσει γιά ποίο λόγο ασχολούνται μέ τήν
‘Ελληνική γλώσσα, τό πιθανότερο είναι ότι θά μείνουν άφωνοι μπροστά στήν τερατώδη ύβρι τής
ερωτήσεως καί ό λόγος τής αφοσιώσεώς τους θά μείνη γιά πάντα κρυμένος από τόν ερωτώντα».
(Στό «
The legacy of Greece» - Η κληρονομιά της Ελλάδος).

Ο μέγας’Αγγλος ιστορικός Gibbon, αναφερόμενος στήν ‘Ελληνική αυτοκρατο-ρία τών Μέσων
Χρόνων (= Βυζαντινή) γράφει: «ακόμη καί στίς χειρότερες περιόδους της, οί κάτοικοί της
εξακολουθούσαν νά κατέχουν τό χρυσό κλειδί πού μπορούσε νά ξεκλειδώνει τούς θησαυρούς
τής αρχαιότητος: τήν μουσική καί πλούσια ‘Ελληνική γλώσσα πού δίνει ψυχή στά αντικείμενα τών
αισθήσεων καί σώμα στίς αφηρημένες έννοιες τής φιλοσοφίας».

1

Ο Eric Havelock «The literature revolution in Greece and its cultural consequences», Prince town
Uni.Press,1982) γράφει: Τό ‘Ελληνικό αλφάβητο εισάγεται στήν σκηνή ώς δημιούργημα εκρηκτικής
χρονολογίας, επαναστατικό στήν επιδρασί του επί τού ανθρωπίνου πολιτισμού, μή δυνάμενο νά
συγκριθή μέ οποιαδήποτε άλλην εφεύρεσιν. Είναι μοναδικό επίσης καί από τό γεγονός ότι άν καί
ανεδύθη από μίαν διεργασίαν πειραματισμού πού εκάλυψε ίσως τρείς χιλιετίες, απετέλεσε τό τέρμα
της καί από τότε έδωσε τήν οριστική απάντησι σ’ ένα πρόβλημα. Γι’αυτό από τότε δέν υπήρξε ανάγκη
νά τό ξαναανακαλύψη κανείς.

Τό Ρωμαϊκό καί τό Κυριλλικό αλφάβητο δέν είναι παρά παραλλαγές του ‘Η ‘Ελληνική κατασκευή (=
τό αλφάβητο) λύνοντας οριστικώς τό πρόβλημα επέτρεψε τήν δημιουργία φιλολογίας καί πρόσφερε
τήν αναγκαία αντιληπτική θεμελίωσι επί τής οποίας οικοδομήθηκαν οί σύγχρονες επιστήμες καί
φιλοσοφίες».

Καί ό
L. S. Gelb καθηγητής στό πανεπιστίμιο τού Σικάγου «Οί λαοί πού διέθεταν γραφή, είχαν
συλλαβικά ή ημισυλλαβικά συστήματα. Μόνον οί ‘Ελληνες δημιούργησαν αληθινό αλφάβητο
φθογγολογικό – φωνολογικό, από τό οποίο διεσκευάσθησαν όλα τά Ευρωπαϊκά. Αλφαβητικά
συστήματα

Τά προελληνικά συστήματα προσπάθησαν νά μιμηθούν τήν γλώσσα όπως ομιλείται... Τό ‘Ελληνικό
έκανε ένα άλμα πέρα από τήν γλώσσα καί τόν εμπειρισμό. Συνέλαβε τήν ιδέα ν’ αναλύση τήν
γλωσσικήν μονάδα στά δύο θεωρητικά της στοιχεία φωνήεντα καί σύμφωνα. Επρόκειτο γιά μιά
αφαίρεση, ένα μή ήχο, μία ιδέα τού πνεύματος».
(«A study of Writing” στό world book, 1972, t.
21, σ.425).
«‘Η αρχαία ‘Ελληνική γλώσσα είχε ανωτερότητα καί εξακολουθεί νά έχει απέναντι σέ όλες τίς
νεώτερες γλώσσες καί, γιατί όχι, απέναντι σέ όλες τίς λατινικές, γερμανικές ή σλαβικές. Αυτό τό
εργαλείο είναι τό τελειότερο πνευματικό εργαλείο πού σφυρηλάτησε ποτέ ή ανθρώπινη νόησις».

«‘Η ‘Ελληνική γλώσσα είναι ή μόνη στήν Ευρώπη πού δέν υπέκυψε σέ
καμιά κατοχή».
ΕΡΡΙΕΤΑ ΒΑΛΤΕΡ Γαλλίδα γλωσσολόγος

‘Η ‘Ελληνική γλώσσα: «‘Η ευγενεστάτη απ’ όλες τίς ανθρώπινες γλώσσες, πού σέ όλα τά
εσωτερικά της μέρη έχει στό έπακρο τήν συμμετρία καί τήν αρμονία».
ΓΚΡΟΤΤΕ

« Φαίνεται υπέροχο τό νά γνωρίση κανείς τήν μυθική αυτή γλώσσα πού γέννησε όλες τίς
άλλες». ΓΚΑΕΛ ΡΕΚΟΥΡΣΕ Μεταφράστρια ΕΟΚ

«Οί Ευρωπαϊκές γλώσσες είναι διάλεκτοι μιάς καί τής αυτής γλώσσης: τής ‘Ελληνικής».
O. Wandrusca Καθηγητής γλωσσολογίας Πανεπ. Βιέννης

«‘Η γνώσις τής ‘Ελληνικής είναι ουσιαστική προυπόθεσις γιά υψηλό πολιτισμό».
M. MacDonald. Καθηγήτρια κλασσικής φιλολογίας, πανεπ. Ιρβάιν, ΚΑΛΙΦ.

‘Ο
H. F. Kitto, ‘Ελληνιστής, καθηγητή ς στό πανεπιστήμιο τού Bristol: «Είναι στήν φύσι

τής ‘Ελληνικής γλώσσης νά είναι ακριβής, καθαρή καί σαφής.‘Η ασάφεια καί ή έλλειψη άμεσης ενοράσεως,
πού χαρακτηρίζει μερικές φορές τά ‘Αγγλικά καθώς καί τά Γερμανικά είναι εντελώς ξένες πρός τήν
‘Ελληνική γλώσσα. Μαζί μέ αυτή τή σαφήνεια καί τήν δημιουργικότητα καί τήν σοβαρότητα βρίσκουμε
επίσης σ’ αυτήν ευαισθησία καί άψογη κομψότητα».

«Μακρινή πηγή τού πολιτισμού μας, ή ‘Ελλάδα βρίσκεται ζωντανή μέσα στίς λέξεις πού λέμε.
Σχηματίζει κάθε μέρα τή γλώσσα μας».
M. VENTRIS
Documents in Mycenean Greek

«....ή τής ‘Ελληνικής γλώσσης σαφήνεια, ή τελειότης, ή ελασιμότης καί πλούτος τοσούτοι εισίν
ή πάσας άλλας γλώσσας υπερίσχυκε καί ικανή τού δημιουργείν καί αναπτύσσειν τοσούτον
πολιτισμόν ή πάσαι άλλαι ήττονές εισίν, αλλ’οφειλέται αυτής».
HUAN ARZA Βάσκος, ιδρυτής διευθyντής τού περιοδικού ελληνογλωσσία «‘Ιέραξ»

«Εί οί θεοί διαλέγονται τήν τών ‘Ελλήνων γλώττα χρώνται».
(Εάν οι Θεοί ομιλουν, χρησιμοποιούν τη γλώσσα των έλλήνων) ΚΙΚΕΡΩΝ

«‘Η θητεία μου στήν αρχαία ‘Ελληνική γλώσσα υπήρξε ή σπουδαιότερη πνευματική μου άσκηση.
Στήν γλώσσα αυτή υπάρχει ή πληρέστερη αντιστοιχία ανάμεσα στή λέξη καί στό εννοιολογικό της
περιεχόμενο».
VENER HAIZENBUR
Φιλόσοφος- Μαθηματικός

«’Αν είναι αλήθεια πώς τό βιολί είναι τό τελειότερο από τά μουσικά όργανα, τότε ή ‘Ελληνική
γλώσσα είναι τό βιολί
τής ανθρωπίνης σκέψεως».
HELEN KELLER
Αμερικανίδα συγγραφεύς (1880-1968) «
The story of my life»
«’Ωφείλω χάριτας στήν θεία πρόνια, διότι ευδόκησε νά διδαχθώ τά αρχαία ‘Ελληνικά, πού μέ
βοήθησαν νά διεισδύσω βαθύτερα στό νόημα τών θετικών επιστημών».
MAX VON LAYE Βραβείον Νόμπελ Φυσικής
«’Ιλιγγος λέξεων, πού μόνον τά ‘Ελληνικά μπορούν νά προσφέρουν, γιατί μόνον αυτά εξερεύνησαν
κατέγραψαν, ανέλυσαν τίς ενδότατες διαδικασίες τής ομιλίας καί τής γλώσσης όσο καμία άλλη
γλώσσα».
ΖΑΚ ΛΑΚΑΡΡΙΕΡ

«Δέν μπορούμε νά συγκρίνουμε τήν ‘Ελληνική μέ τήν Λατινική ώς πρός τόν πλούτο καί τήν
αρμονία. ‘Η Λατινική υστερεί στούς χρόνους τών ρημάτων καί τήν συντακτική ευλυγισία. ‘Η
Λατινική λογοτεχνία δέν είναι αυθόρμητη. ’Αναπτύσεται μιμούμενη κάθε τί ‘Ελληνικόν».
L. LAURAND Καθηγητής κλασσικής φιλολογίας

« ‘Η ‘Ελληνική γλώσσα είναι τό παρελθόν τών Ευρωπαίων».

SHELL BRUNOΗ ανακάλυψις τού πνεύματος 1975

« ‘Ολος ό κόσμος έχει διαπερασθή από τό ‘Ελληνικό πνεύμα. Δέν υπάρχει πολιτισμένη γλώσσα, εκτός
από τήν κινεζική, στήν οποία τά πιό βασικά πράγματα τής πνευματικής ζωής νά μήν εκφράζωνται
μέ ‘Ελληνικές λέξεις χωρίς, κάν νά υπάρχουν αυτές οί έννοιες μέ άλλες λέξεις σ’ αυτές τίς γλώσσες.
Θέατρο, δράμα, κομωδία, τραγωδία, λογική, ηθική, φιλοσοφία, πολιτική, δημοκρατία μουσείο,
γυμνάσιο, δέν έχουν στίς Ευρωπαϊκές γλώσσες αντίστοιχες πού σημαίνει ότι αυτές οί έννοιες δέν
υπήρχαν στήν συνείδηση τών λαών. Παντού είναι παρόντες οί ‘Ελληνες».
LAUREDIUS GEMEREY

«‘Ολες οί χαρακτηρισθείσες “ ’Ινδοευρωπαϊκές ” γλώσσες κατάγονται από τήν ‘Ελληνικήν».
ΘΕΟΦΙΛΟΣ ΜΠΑΓΙΕΡ

« ‘Η ’Αρχαία ‘Ελληνική γλώσσα, ανήκει στά πρότυπα μέσα από – καί μέ – τά οποία προβάλλουν οί
πνευματικές δυνάμεις τίς δημιουργικής μεγαλοφυίας καί διότι αναφορικά πρός τίς δυνατότητες
πού παρέχει στή σκέψη είναι ή πιό ισχυρή
καί συνάμα ή πιό πνευματώδης απ’ όλες τίς γλώσσες».
HEIDEGGER

Σαγκρέδο καί Πουγιάνα, Βάσκοι ‘Ελληνιστές, Διαπιστώνουν:
«‘Η ‘Ελληνική γλώσσα καί παιδεία αποτελούσι τό θεμέλιον τού Δυτικού πολιτισμού.
Πάντες δέ Ευρωπαίοι οφειλέται τής ‘Ελλάδος εσμέν».

« ‘Ο ’Αριστοτέλης επεχείρησε στήν λογική του νά αναλύση τίς μορφές τής γλώσσης.
Δημιούργησε πραγματικά τήν Βάση γιά τήν επιστημονική γλώσσα».
VENER HAIZENBURG

O ΖΑΚ ΛΑΚΑΡΡΙΕΡ Σ’ ένα ταξίδι του στήν ‘Ελλάδα:
«....’Ακουγα αυτούς τούς ανθρώπους
νά συζητούν σέ μιά γλώσσα αρμονική αλλά ακατάληπτα μουσική. Αυτό τό ταξίδι πρός τήν
πατρίδα – μητέρα τών εννοιών μας - μού απεκάλυπτε έναν αγνώριστο πρόγονο πού μιλούσε μιά
γλώσσα τόσο μακρυνή,,, (από τούς ήχους της. Αισθάνθηκα νά τ’ άχω χαμένα....όπως άν μού είχαν
πή ένα βράδυ, ότι αληθινός μου πατέρας, αληθινή μου μάννα, δέν ήσαν αυτοί πού μέ είχαν
αναστήσει».

«Είθε ή ‘Ελληνική γλώσσα νά γίνη κοινή όλων». Φρ. ΒΟΛΤΑΙΡΟΣ

«‘Η ‘Ελληνική γλώσσα έχει τό
χαρακτηριστικό νά προφέρεται θαυμάσια γιά τήν έκφραση όλων τών ιεραρχειών μέ μιά απλή
αλλαγή τού πρώτου συνθετικού.
’Αρκεί κανείς νά βάλη: πάν-πρώτο-υπέρ-αρχι- μπροστά σ’ ένα θέμα. Καί άν συνδυάση κανείς μεταξύ
τους αυτά τά προθέματα, παίρνει μιά ατέλειωτη ποικιλία διαβαθμίσεων. Τά προθέματα εγκλείονται
τά μέν μέσα στά δέ σάν μία σημασιολογική κλίμακα ορθωμένη πρός τόν ουρανό τών λέξεων».
ΖΑΚ ΛΑΚΑΡΡΙΕΡ

« ‘Η ’Αρχαία ‘Ελληνική γλώσσα ήτο καί είναι ή ανωτέρα όλων τών παλαιοτέρων καί νεωτέρων
γλωσσών» Μιχ. Βέντρις Διάσημος ’Αγγλος ’Επιστήμων:

‘Η ‘Ελληνική είναι ή τελειώτερη γλώσσα.
Συχνά διαπιστώνει κανείς, ότι μία σκέψις μπορεί νά διατυπωθή μέ άνεση καί χάρη στήν
‘Ελληνική ενώ γίνεται δύσκολη καί βαρειά στήν Λατινική, ’Αγγλική, Γαλλική ή Γερμανική. Είναι
ή τελειότερη γλώσσα, επειδή εκφράζει τίς σκέψεις τελειοτέρων ανθρώπων.
G. MURRAY Καθηγητής τής ‘Ελληνικής στό πανεπιστήμιο τής’Οξφόρδη

« Διαβάζοντας τά τοπωνύμια στίς ‘οδικές πινακίδες’: ’Ελευσίς - Μέγαρα - Κόρινθος, όλα αυτά τά
ονόματα αποτελούν τήν μνήμη τής γλώσσης μου».
Φ. ΜΙΤΤΕΡΑΝ
Πρόεδρος Γαλλίας

«’Αναπνέομεν τόν αέρα τής ‘Ελλάδος κάθε στιγμή χωρίς νά τό ξέρομεν. ‘Ο Μίτος τής ’Αριάδνης, τό
Οιδιπόδειον σύμπλεγμα όπως καί τόσα άλλα είναι αναμνήσεις ‘Ελληνικές. ‘Η Ευρώπη πού
σφυρηλατούμε έχει ‘Ελληνικό όνομα ‘Η αρχαία ‘Ελλάδα μάς προσφέρει μιά γλώσσα γιά τήν οποία
θά πώ ακόμη μιά φορά ότι είναι οικουμενική». ΖΑΚΛΙΝ ΝΤΕ ΡΟΜΙΓΥ
΄ Γαλλίδα ακαδημαϊκός

«‘Ο Χριστιανισμός συνετέλεσε στήν επίδραση τών ‘Ελληνικών επί τών Λατινικών. Τό Λατινικό
λεξιλόγιο είναι μετάφραση τού αντίστοιχου ‘Ελληνικού, καί γι’ αυτό τά Λατινικά δέν παραμέρισαν
τά ‘Ελληνικά στήν Ανατολή, γιατί ή μίμηση δέν είχε αρκετό
γόητρο ώστε νά αντικαταστήση τό πρωτότυπο.
ΜΕΙΛΛΕΤ Γάλλος καθηγητής γλωσσολόγος

«‘Η γνώση τής ‘Ελληνικής γλώσσης είναι απαραίτητο θεμέλιο υψηλής πολιτιστικής καλλιέργιας».
Mar. MacDONALD Καθηγητής πανεπιστημίου Καλλιφόρνιας- ΗΠΑ

«‘Η ‘Ελληνική ή πιό αποχρωστική, ή πιό λεπτή, ή πιό επιστημονική απ’ όλες τίς αρχαίες γλώσσες,
εξελίχθηκε πολλούς αιώνες πρίν από τήν Λατινική» ΑΝΤΡΕ ΛΕΦΕΒΡ

«‘Η ‘Ελληνική λέξη “λογική” μέ τήν ’Αριστοτελική της έννοια, πέρασε σέ όλες τίς γλώσσες τής
Ευρώπης, χωρίς νά υπάρχει σέ καμμιά γλώσσα, όχι μόνο ή λέξη αλλά καί ή έννοια τής λέξεως “
λόγος ”. Αυτή ή καταπληκτική λέξη, πού από τήν αρχαιότητα δέν άλλαξε τό περιεχόμενό της, καί
δέν εξέφραζε μόνον τήν κατανοητή

λέξη, τόν ανθρώπινο λόγο, αλλά ταυτοχρόνως τήν αιτία ενός γεγονότος, καί στήν δημοτική ακόμη
σάν προσωπική αναφορά μέ τό “ ΤΟΥ ΛΟΓΟΥ ΣΟΥ ” όπως είπαμε δέν υπάρχει σέ καμμιά γλώσσα
καί βασικά δέν μεταφράζεται».
ΛΑΥΡΕΝΤΙΟΣ ΓΚΕΜΕΡΕΥ

«Οί ρίζες τών ονομάτων τών ’Ινκας είναι ‘Ελληνικές».
ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ
La revista de Buenos Aires

« ‘Ο Κικέρων μεταφέρει στήν Λατινική τήν ‘Ελληνική ρητορική καί φιλοσοφία. Τά Λατινικά ώς
λογία γλώσσα είναι ανάτυπο τών ‘Ελληνικών
ΜΕΙΛΛΕΤ
Γάλλος καθηγητής γλωσολογίας

«Τόν καιρό τού ’Αλεξάνδρου, οί διάλεκτοι χωρίς νά εξαφανιστούν, συγχωνεύονται κυριολεκτικά σέ
μιά ομοιόμορφη γλώσσα, τήν γλώσσα τού Πολυβίου καί τού Λουκιανού, ή οποία ομιλείται καί
γίνεται αντιληπτή από τήν Μασσαλία ώς τόν Ευφράτη καί από τόν Πόντο ώς τήν Αίγυπτο καί τήν
Κυρηναϊκή καί ή οποία χαρακτηρίζεται από τήν πρωτοκαθεδρία τής ‘‘Αττικής’’
ΑΝΤΡΕ ΛΕΦΕΒΡ

Τό αφηρημένο καί τό τεχνικό λεξιλόγιο τής Λατινικής είναι κατά τό μεγαλύτερο μέρος του
ανταύγεια τού ‘Ελληνικού λεξιλογίου, όπως ή λατινική σκέψη είναι κόρη τής ‘Ελληνικής. Σέ κάθε
χρονική στιγμή διακρίνονται στήν Λατινική καινούργιες εισροές προερχόμενες από τήν ‘Ελληνική.
ΜΕΙΛΛΕΤ
Γάλλος καθηγητής, γλωσσολόγος

«‘Η ‘Ελληνική γλώσσα είναι ή πιό καθαρή καί πιό πλούσια στόν κόσμο.
HAM KITTO

«Οί ίδιοι οί ‘Ελληνες πού μάς έδωσαν τό όνομα γιά τό πολίτευμά μας, στήν Δημοκρατία,
μάς έδωσαν καί τό όνομα πολιτική. Οί ‘Ελληνες μάς έδωσαν επίσης τήν πολύτιμη λέξη οικονομία».
THE NEW WEBSTER DICTIONARY
OF
THE ENGLISH LANGUAGE, EDITION CROLIER N. YORK
« Οί ’Ινκας μιλούσαν ‘Ελληνικά»
HUMBOL Καθηγητής

«Τό αλφάβητό μας προήλθε από τήν ‘Ελλάδα διά τής Κύμης καί τής Ρώμης.
‘Η γλώσσα μας βρίθει ‘Ελληνικών λέξεων. ‘Η επιστήμη μας εσφυρηλάτησε μιά διεθνή γλώσσα διά
τών ‘Ελληνικών όρων.
‘Η γραμματική μας καί ή ρητορική μας ακόμα καί ή στίξις καί ή διαίρεσις είς παρα-γράφους είναι
‘Ελληνικές εφευρέσεις. Τά λογοτεχνικά μας είδη είναι ‘Ελληνικά, τό

λυρικό, ή ωδή, τό ειδύλλιον, τό μυθιστόρημα, ή πραγματεία, ή προσφώνηση, ή βιογρα-φία, ή ιστορία
καί πρό παντός τό δράμα. Καί όλες αυτές οί λέξεις είναι ‘Ελληνικες.
Οί όροι καί οί μορφές τού συγχρόνου δράματος
είναι ‘Ελληνικές».
W. DURANT

«‘Η ‘Ελληνική γλώσσα είναι όμορφή σάν τόν ουρανό
μέ τ’άστρα». ’Ιρ. ΚΟΒΑΛΕΒΑ
Ρωσσίδα καθηγήτρια πανεπιστημίου Μόσχας

«Τό νά μιλάη κανείς γιά ηνωμένη Ευρώπη χωρίς ‘Ελληνική γλώσσα είναι σάν νά μιλούν μέ ένα
τυφλό γιά χρώματα. Δέν μπορεί νά επέλθη μιά νέα αναγέννηση εάν δέν πάμε στίς πηγές. ’Εννοούμε
σαφώς τήν ‘Ελληνική γλώσσα,....
τήν οποία ευρίσκομε μερικώς σέ όλες τίς γλώσσες τού κόσμου μέ
τήν μορφή τών επιστημονικών καί τεχνικών όρων αλλά καί λέξεων τής πνευματικής ζωής, ακόμη
καί τής κα-
θημερινής ομιλίας αποτελεί τήν γλώσσα γεννήτορα τών Ευρωπαϊκών γλωσσών».
FEDERICO SAGREDO
Πρύτανις τής Βασιλικής Ακαδημίας τών Βάσκων

«Οί φοίνικες πήραν το αλφάβητο από τό Κρητικό»
ΕΒΑΝΣ

«Συγκρίνοντας καλά τήν Σανσκριτική μέ τήν αρχαία ‘Ελληνική, εύκολα αντιλαμ-βανόμεθα ότι ή
‘Ελληνική όχι μόνον είναι ή πιό αρχαία, αλλά καί ότι επιπλέον
όλοι οί συντακτικοί καί γραμματικοί τύποι της είναι ανώτεροι καί μεγαλύτερης αξίας».

KRUWIG SAGREDO

« ‘Η ‘Ελληνική γλώσσα προμήθευσε τή Ρωσσική τά πρώτα βάθρα».
ΝΤΕΝΙΖΩΦ

«’Αν ό Δίας χρησιμοποιούσε τόν λόγον, θά εφθέγγετο όπως ακριβώς ό Πλάτων».
ΚΙΚΕΡΩΝ

« Καί οί πιό αμαθείς από τούς νέους διανοουμένους χρησιμοποιούν τήν ‘Ελληνική λέξη “έρως” μέ
περισσότερη διάθεση από τήν Γαλλική. Οί ‘Ελληνικές λέξεις διατηρούν τήν δύναμην καί τήν
λάμψην τους.
‘Ο έρως είναι πραγματικά σαφεστάτη έννοια από τήν αγάπη. Καί όπως σέ πολλούς άλλους χώρους
ή αρχαία ‘Ελλάδα μάς προσφέρει μία γλώσσα γιά τήν οποία θά πώ ακόμα μία φορά, ότι είναι
οικουμενική».
ΖΑΚΛΙΝ ΝΤΕ ΡΟΜΙΓΥ

«Διά τήν διεθνοποίησιν τής ‘Ελληνικής γλώσσης μεγάλην έχωμεν ευθύνην, ώς ούκ ούσαν άλλην
γλώσσαν ταύτης ανωτέραν».
ΧΟΥΑΝ ΑΖΙΟ
Βάσκος γερουσιαστής

«Οί ‘Ελληνες εδραίωσαν τόν ’Αλφαβιτισμό στήν καρδιά τού δυτικού πολιτισμού. Είναι απολύτως
ταιριαστό πού ή λέξη αλφάβητο, λέξη φιαγμένη από τά δύο πρώτα γράμματα, τό άλφα καί τό βήτα,
είναι ‘Ελληνική».
ΟΛΙΒΕΡ ΤΑΠΛΙΝ
Καθηγητής ’Οξφόρδης

«‘Ο πανηγυρικός τού ‘Ισοκράτους είναι ένα εγκώμιο τής ’Αθήνας πού πέτυχε ώστε ό όρος
ΠΑΝΗΓΥΡΙΚΟΣ νά σημαίνει εγκώμιο ακόμα καί στίς σύγχρονες γλώσσες».
ΖΑΚΛΙΝ ΝΤΕ ΡΟΜΙΓΥ

«Τό ‘Ελληνικό αλφάβητο αποτελεί τήν βάση τού δικού μας. Τά ‘Ελληνικά είναι αλφαβητάρι τού Δυτικού
εγγράμματου πολιτισμού».
ΟΛΙΒΕΡ ΤΑΠΛΙΝ

«......Η ‘Ελληνική γλώσσα έχει τό χάρισμα τής περιεκτικότητος, καί σαφήνειας
καί συγχρόνως τής βαθύτητος τής λακωνικότητος καί τής καλλιέργειας».
ΖΑΚΛΙΝ ΝΤΕ ΡΟΜΙΓΥ

«Στό γραμματικό πεδίο ή ‘Ελληνική υπερέχει απέναντι σέ όλες τίς άλλες γλώσσες από τήν
ακρίβειαν τών μορφημάτων της πού κάνει καθαρή τήν δημιουργία λέξεων, από τήν ακρίβεια τής
συντάξεως πού αποδίδει στήν νόηση όλη τήν αξία της ακολουθώντας την σέ όλες τίς διακυμάνσεις
της.
Ουδέποτε σφυρηλατήθηκε ώραιότερο εργαλείο γιά νά εκφρασθή ή ανθρώπινη σκέψη».
J. VANDRYES
Πρύτανις Φιλοσοφικής σχολής τού Πανεπ. Παρισίων

«Οτιδήποτε άλλη γλώσσα δέν είναι τίποτε άλλο παρά μιά υποδιάλεκτος τής ‘Ελληνικής».
A. JACOBS

«‘Η παιδεία αρχίζει μέ τήν ‘Ελληνική γλώσσα».
ΜΑΡΚΟΣ ΦΑΒΙΟΣ ΚΟΥΙΝΤΙΛΙΑΝΟΣ

«Αυτή ή γλώσσα τών ’Αρίων δέν ήταν καθόλου αρχέγονη, ή γλώσσα αγρίας φυλής. Είχε γραμματικούς
τύπους καί λεκτικούς συνδυασμούς οπωσδήποτε πολύπλοκους».
H. G. WELLS
Λακαριέρ έλεγε:
''Στην Ελληνικη υπαρχει ενας ιλλιγγος λεξεων, διοτι μονον αυτη η εξερευνησις κατεγραψε και
ανελυσε τις ενδοτατες διαδικασιες της ομιλιας και της γλωσσης, οσο καμια αλλη γλωσσα.''
Να πως την υμνεί ο Γάλλος Ελληνιστής Αντρέ Μπονάρ:
«Γλώσσα το ίδιο ζωντανή με το χορτάρι και την πηγή , εύκαμπτη ώστε να εκφράζει τις πιό λεπτές
αποχρώσεις της σκέψης , να φέρνει στο φως τις πιό κρυφές κινήσεις της καρδιάς. Μουσική αδρή και
γλυκιά , όργανο ρωμαλέο , αυλός οξύς, βοσκού φλογέρα»
( Ο ΑΡΧΑΙΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ, σελ. 17 , Ιστορική Βιβλιοθήκη, Θεμέλιο)«Ἡ Ἑλληνικὴ φυλὴ γεννήθηκε εὐνοημένη μὲ μία γλῶσσα εὔηχη, γεμάτη
μουσικότητα».Ὅπως γράφει καὶ ὁ Ρωμαῖος Ὁράτιος 

Ιωάννης Δημήτρουλας Μελβούρνη Αυστραλίας

Δημοσίευση σχολίου

0 Σχόλια