ΟΡΦΙΚΟΙ ΥΜΝΟΙΟΡΦΙΚΟΣ ΥΜΝΟΣ ἭΡΑΣ, ΘΥΜΙΑΜΑ ΑΡΩΜΑΤΑ

01 Κυανέοις κόλποισιν ἐνημένη, ἠερόμορφε,

02 Ἥρη παμβασίλεια, Διὸς σύλλεκτρε μάκαιρα,

03 ψυχοτρόφους αὔρας θνητοῖς παρέχουσα προσηνεῖς,

04 ὄμβρων μὲν μήτηρ, ἀνέμων τροφέ, παντογένεθλε.

05 χωρὶς γὰρ σέθεν οὐδὲν ὅλως ζωῆς φύσιν ἔγνω

06 κοινωνεῖς γὰρ ἅπασι κεκραμένη ἠέρι σεμνῷ

07 πάντων γὰρ κρατέεις μούνη πάντεσσί τ’ ἀνάσσεις

08 ἠερίοις ῥοίζοισι τινασσομένη κατὰ χεῦμα.

09 ἀλλά, μάκαιρα θεά, πολυώνυμε, παμβασίλεια,

10 ἔλθοις εὐμενέουσα καλῷ γήθοντι προσώπῳ.

Ορφικός ύμνος Ἥρας, σε σύγχρονη απόδοση

01 εις κυανούς κόλπους καθημένη αερὀμορφε

02 Ήρα παμβασίλεια, Διός μακάρια σύνευνε

03 ψυχοτρόφους αύρας προσηνείς εις τους θνητούς παρέχουσα

04 των ομβρίων μεν μήτηρ, των ανέμων τροφέ, τα πάντα γεννώσα

05 χωρίς εσένα ουδέν (ον) θα εγνώριζε την φύσιν της ζωής

06 επικοινωνείς με άπαντα (τα όντα) αναμεμιγμένη με τον ιερόν αέρα

07 μόνη εσύ είσαι κυρίαρχος όλων και επί πάντων βασιλεύεις

08 τινάσσεσαι με αέριους συριγμούς κατά την αιθερική ροή

09 αλλά μακάρια Θεά πολυώνυμε, παμβασίλεια

10 ελθέ ευμενής με χαρμόσυνο πρόσωπο
ϡ

ΟΡΦΙΚΟΣ ΥΜΝΟΣ ΠΡΟΘΥΡΑΙΑΣ

Ορφικός ύμνος Προθυραίας, (2) θυμίαμα στύρακα
Κλῦθί μοι, ὦ πολύσεμνε θεά, πολυώνυμε δαῖμον,
ὠδίνων ἐπαρωγέ, λεχῶν ἡδεῖα πρόσοψι,
θηλειῶν σώτειρα μόνη, φιλόπαις, ἀγανόφρον,
ὠκυλόχει’, ἐπαρωγ’ ἀνίαις θνητῶν, Προθυραία,
κλειδοῦχ’, εὐάντητε, φιλοτρόφε, πᾶσι προσηνής,
ἣ κατέχεις οἴκους πάντων θαλίαις τε γέγηθας,
λυσίζων’, ἀφανής, ἔργοισι δὲ φαίνῃ ἅπασιν,
συμπάσχεις ὠδῖσι καὶ εὐτοκίῃσι γέγηθας,
Εἰλείθυια, λύουσα πόνους δειναῖς ἐν ἀνάγκαις
μούνην γὰρ σὲ καλοῦσι λεχοὶ ψυχῆς ἀνάπαυμα,
ἐν γὰρ σοὶ τοκετῶν λυσιπήμονές εἰσιν ἀνῖαι,
Ἄρτεμις Εἰλείθυια, καὶ εὐσέμνη, Προθυραία.
κλῦθι, μάκαιρα, δίδου δὲ γονὰς ἐπαρωγὸς ἐοῦσα
καὶ σῴζ’, ὥσπερ ἔφυς αἰεὶ σώτειρα προπάντων.

Ορφικός ύμνος Προθυραίας (σύγχονη απόδοση)
Επάκουσον με ω πολυσέβαστη Θεά, πολυώνυμε δαίμον
Ωδινών αρωγέ, γλυκεία όψη των επιλόχων
Συ είσαι η μόνη σώτηρα των θηλαίων, φιλόπαις, φιλόφρων
επισπεύδουσα τοκετόν, προσερχομένη εις τας λύπας των νέων θνητών ως προθυραία
κλειδούχε, ευπρόσιτε, φιλότροφε εις πάντας προσηνής
κατέχεις τους οίκους πάντων χαιρομένη επί τη προαγωγή τους
λύεις τας ζώνας, είσαι αφανής και εμφανής εις όλα τα έργα
συμπάσχεις εις τας ωδύνας και αγάλαισαι εις τας ευτοκίας
ειλείθυια, λύεις τους πόνους
διότι μόνον εσέ επικαλούνται οι λεχώνες ως ψυχής ανάπαυμα
διότι χάριν σου λησμονούνται οι θλίψεις των τοκετών
Άρτεμη ειλείθυια και σεβαστή Προθυραία
άκουθσόν με κακάρια, δίδε απογόνους ως αρωγός
και σώζε ως εκ φύσεως γεννηθείς και πάντοτε σωτήρα όλωνΟΡΦΙΚΟΣ ΥΜΝΟΣ ἙΚΑΤΗΣ (1)
Εἰνοδίην Ἑκάτην κλῄζω, τριοδῖτιν, ἐραννήν,
οὐρανίην χθονίην τε καὶ εἰναλίην, κροκόπεπλον,
τυμβιδίην, ψυχαῖς νεκύων μέτα βακχεύουσαν,
Περσείαν, φιλέρημον, ἀγαλλομένην ἐλάφοισιν,
νυκτερίην, σκυλακῖτιν, ἀμαιμάκετον βασίλειαν,
θηρόβρομον, ἄζωστον, ἀπρόσμαχον εἶδος ἔχουσαν,
ταυροπόλον, παντὸς κόσμου κληιδοῦχον ἄνασσαν,
ἡγεμόνην, νύμφην, κουροτρόφον, οὐρεσιφοῖτιν,
λισσομένοις κούρην τελεταῖς ὁσίῃσι παρεῖναι
βουκόλῳ εὐμενέουσαν ἀεὶ κεχαρηότι θυμῷ.

Ορφικός ύμνος Εκάτης (σύγχρονη απόδοση)
Εκάτη επικαλούμαι λατρευομένη εις τας οδούς και τας τριόδους
Και ουρανίαν και χθονίαν και ενάλιον κροκοπέταλον
επιτύμβια μετά των ψυχών των νεκρών βακχευομένη
γόνον Περσέως, φιλέρημον αγαλομένη με τας ελάφους
την νυκτερινήν προστάτην σκύλων, ακαταμάχητον βασίλισσα
ήχον θηρίων εκπέμπουσα, άνευ εμφανούς περιζόματος
επί ταύρων φερομένη, παντός κόσμου κλειδούχος άνασσα
οδηγών, νύμφων,παίδας ανατρέφουσα, ες τα όρη φοιτώσα
παρακλαλώ την κόρην να παρευθεθεί εις τας τελετάς
με ευμενή διάθεση προς τον ηγούμενον αυτών ευμενώς και με χαρούμενη διάθεσηΥΜΝΟΣ ΟΡΦΕΩΣ ΕΙΣ ΤΗΝ ΜΗΤΕΡΑΝ ΘΕΑΝ ΦΥΣΙΝ
Ω ΦΥΣΙ ΠΑΜΜΗΤΕΙΡΑ ΘΕΑ ΠΟΛΥΜΗΧΑΝΕ ΜΗΤΕΡ ΟΥΡΑΝΙΗ ΠΡΕΣΒΕΙΡΑ ΠΟΛΥΚΤΙΤΕ ΔΑΙΜΟΝ ΑΝΑΣΣΑ ΠΑΝΔΑΜΑΤΩΡ ΑΔΑΜΑΣΤΕ
Ω ΚΥΒΕΡΝΗΤΕΙΡΑ ΠΑΝΑΥΓΗΣ ΠΑΝΤΟΚΡΑΤΕΙΡΑ ΤΕΤΙΜΕΝ ΑΕΙ ΠΑΝΥΠΕΡΤΑΤΕ ΔΑΙΜΟΝ ΑΦΘΙΤΕ ΠΡΩΤΟΓΕΝΕΙΑ ΠΑΛΑΙΦΑΤΕ ΚΥΔΙΑΝΕΙΡΑ
ΕΥΝΥΧΙΗ ΠΟΛΥΠΕΙΡΕ ΣΕΛΑΣΦΟΡΕ ΔΕΙΝΟΚΑΘΕΚΤΕ ΑΨΟΦΟΝ ΑΣΤΡΑΓΑΛΟΙΣΙ ΠΟΔΩΝ ΙΧΝΟΣ ΕΙΛΙΣΣΟΥΣΑ
Ω ΑΓΝΗ ΚΟΣΜΗΤΕΙΡΑ ΘΕΩΝ ΑΤΕΛΗΣ ΤΕ ΤΕΛΕΥΤΗ ΚΟΙΝΗ ΜΕΝ ΠΑΝΤΕΣΣΙΝ ΑΚΟΙΝΩΝΗΤΕ ΔΕ ΜΟΥΝΗ
ΑΥΤΟΠΑΤΩΡ ΑΠΑΤΩΡ ΑΡΣΗΝ ΠΟΛΥΜΗΤΙ ΜΕΓΙΣΤΗ ΕΑΥΑΝΘΗΣ ΠΛΟΚΙΗ
ΦΙΛΙΗ ΠΟΛΥΜΙΚΤΕ ΔΑΗΜΟΝ ΗΓΕΜΟΝΗ ΚΡΑΝΤΕΙΡΑ ΦΕΡΕΣΒΙΕ ΠΑΝΤΡΟΦΕ ΚΟΥΡΗ
ΑΥΤΑΡΚΕΙΑ ΔΙΚΗ ΧΑΡΙΤΩΝ ΠΟΛΥΩΝΥΜΕ ΠΕΙΘΩ ΑΙΘΕΡΙΗ ΧΘΟΝΙΗ ΤΕ 9. ΚΑΙ ΕΙΝΑΛΙΗ ΜΕΔΕΟΥΣΑ ΠΙΚΡΗ ΜΕΝ ΦΑΥΛΟΙΣ ΓΛΥΚΕΙΑ ΔΕ ΠΕΙΘΟΜΕΝΟΙΣΙΝ
ΠΑΝΣΟΦΕ ΠΑΝΔΩΤΕΙΡΑ ΚΟΜΙΣΤΡΙΑ ΠΑΜΒΑΣΙΛΕΙΑ ΑΥΞΙΤΡΟΦΟΣ ΠΙΕΙΡΑ ΠΕΠΑΙΝΟΜΕΝΩΝ ΤΕ ΛΥΤΕΙΡΑ
ΠΑΝΤΩΝ ΜΕΝ ΣΥ ΠΑΤΗΡ – ΜΗΤΗΡ ΤΡΟΦΟΣ ΗΔΕ ΤΙΘΗΝΟΣ ΩΚΥΛΟΧΕΙΑ ΜΑΚΑΙΡΑ ΠΟΛΥΣΠΟΡΟΣ
ΩΡΙΑΣ ΟΡΜΗ ΠΑΝΤΟΤΕΧΝΕΣ ΠΛΑΣΤΕΙΡΑ ΠΟΛΥΚΤΙΤΕ ΠΟΤΝΙΕ ΔΑΙΜΟΝ
Ω ΑΙΔΙΗ ΚΙΝΗΣΙΦΟΡΟΣ ΠΟΛΥΠΕΙΡΕ ΠΕΡΙΦΡΩΝ ΑΕΝΑΩΙ ΣΤΡΟΦΑΛΙΓΓΙ ΘΟΟΝ ΡΥΜΑ ΔΙΝΕΥΟΥΣΑ ΠΑΝΡΥΤΕ ΚΥΚΛΟΤΕΡΗΣ ΑΛΛΟΤΡΙΟΜΟΡΦΟΔΙΑΙΤΕ
ΕΥΘΡΟΝΕ ΤΙΜΗΕΣΣΑ ΜΟΝΗ ΤΟ ΚΡΙΘΕΝ ΤΕΛΕΟΥΣΑ ΣΚΗΠΤΡΟΥΧΟΥΣ ΕΦΥΠΕΡΘΕ
ΒΑΡΥΒΡΕΜΕΤΕΙΡΑ ΚΡΑΤΙΣΤΗ ΑΤΡΟΜΕ ΠΑΝΔΑΜΑΤΕΙΡΑ ΠΕΠΡΩΜΕΝΗ ΑΙΣΑ ΠΥΡΙΠΝΟΥΣ
Ω ΑΙΔΙΟΣ ΖΩΗ ΗΔ ΑΘΑΝΑΤΗ ΤΕ ΠΡΟΝΟΙΑ ΠΑΝΤΑ ΣΥ ΕΣΕ ΤΑ ΠΑΝΤΑ ΣΥ ΓΑΡ ΜΟΥΝΗ ΤΑΔΕ ΤΕΥΧΕΙΣ
ΑΛΛΑ ΘΕΑ ΛΙΤΟΜΑΙ ΣΕ ΣΥΝ ΕΥΟΛΒΟΙΣΙΝ ΕΝ ΩΡΑΙΣ ΕΙΡΗΝΗΝ ΥΓΙΕΙΑΝ ΑΓΕΙΝ ΑΥΞΗΣΙΝ ΑΠΑΝΤΩΝ

(σε σύγχρονη απόδοση)

(Ω ΦΥΣΗ ΘΕΑ ΤΩΝ ΠΑΝΤΩΝ ΠΟΛΥΜΗΧΑΝΗ ΜΗΤΕΡΑ ΤΩΝ ΟΥΡΑΝΙΩΝ ΣΕΒΑΣΜΙΑ ΠΡΕΣΒΥΤΕΡΑ
(Ω ΚΥΒΕΡΝΗΤΡΑ ΥΠΕΡΛΑΜΠΡΗ ΠΑΝΤΟΚΡΑΤΕΙΡΑ ΑΕΙΤΙΜΗΤΗ ΠΑΝΥΠΕΡΤΑΤΗ ΔΑΙΜΟΝΙΣΣΑ ΘΕΑ ΑΦΘΑΡΤΗ ΠΡΩΤΟΓΕΝΝΗΤΗ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΠΑΝΑΡΧΑΙΟΥΣ ΚΑΙΡΟΥΣ ΧΙΛΊΟΤΡΑΓΟΥΔΙΣΜΕΝΗ ΣΥ ΠΟΥ ΔΟΞΑ ΦΕΡΝΕΙΣ ΣΕ ΜΑΣ ΤΟ ΓΕΝΟΣ ΤΩΝ ΑΝΘΡΩΠΩΝ)
(ΕΥΜΟΡΦΗ ΝΥΚΤΕΡΙΝΗ ΠΟΛΥΠΕΙΡΗ ΦΩΤΟΦΟΡΑ ΔΥΣΓΑΛΗΝΕΥΤΗ ΠΟΥ ΜΕ ΑΘΟΡΥΒΟΥΣ ΒΑΔΙΖΕΙΣ ΑΣΤΡΑΓΑΛΟΥΣ ΤΑ ΙΧΝΗ ΤΩΝ ΠΟΔΩΝ ΣΟΥ ΠΕΡΙΧΑΡΩΣ ΕΛΙΣΣΟΥΣΑ)
(Ω ΑΓΝΗ ΚΟΣΜΗΤΕΙΡΑ , ΗΓΕΜΟΝΙΚΗ , ΤΩΝ ΘΕΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΑ ΑΤΕΛΕΥΤΗΤΗ ΕΧΕΙΣ ΤΕΛΕΥΤΗ , ΑΝ ΚΑΙ ΠΕΠΕΡΑΣΜΕΝΗ ΑΠΕΡΑΝΤΗ ΕΙΣΑΙ ΑΡΜΟΝΙΚΑ ΜΟΙΡΑΣΜΕΝΗ ΕΣΥ ΣΥΜΜΕΤΕΧΕΙΣ ΣΕ ΟΛΑ ΤΑ ΟΝΤΑ ΕΝΩ ΣΕ ΣΕΝΑ ΚΑΝΕΝΑ ΑΠΟ ΑΥΤΑ ΠΛΗΡΩΣ ΔΕΝ ΜΕΤΕΧΕΙ ΚΑΘΩΣ ΑΚΟΙΝΩΝΗΤΗ ΚΑΙ ΞΕΧΩΡΙΣΤΗ ΑΠΟ ΟΛΑ ΜΕΝΕΙΣ)
(ΕΣΥ ΜΟΝΗ ΕΙΣΑΙ ΑΥΤΟΓΕΝΝΗΤΗ ΑΥΤΟΠΑΤΩΡ ΚΑΙ ΑΠΑΤΩΡ ΣΥΝΑΜΑ ΚΑΘΩΣ ΑΛΛΟ ΠΑΤΕΡΑ (ΓΕΝΝΗΤΟΡΑ) ΑΠΟ ΕΣΕΝΑ ΤΗΝ ΙΔΙΑ ΔΕΝ ΕΧΕΙΣ ΑΡΣΕΝΙΚΙΑ ΓΕΝΝΑΙΟΨΥΧΗ ΚΑΙ ΣΥΝΕΤΟΤΑΤΗ ΠΕΡΙΤΡΑΝΑ ΜΕΓΙΣΤΗ ΤΩΝ ΠΙΟ ΩΡΑΙΩΝ ΕΥΑΝΘΩΝ ΠΡΑΓΜΑΤΩΝ ΘΑΛΕΡΗ ΤΕΧΝΙΤΡΑ)
(ΦΙΛΗ ΑΓΑΠΗΜΕΝΗ ΠΟΛΥΣΥΝΘΕΤΑ ΣΕ ΟΛΑ ΑΝΑΜΕΜΕΙΓΜΕΝΗ ΕΥΡΥΜΑΘΗ ΕΙΔΗΜΟΝΙΣΣΑ ΚΑΤΟΧΕ ΒΑΘΙΑΣ ΜΥΣΤΙΚΗΣ ΓΝΩΣΗΣ ΗΓΕΜΟΝΙΚΗ ΚΥΡΙΑΡΧΗ ΔΥΝΑΜΗ ΧΟΡΗΓΕ ΤΗΣ ΖΩΗΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΑΥΤΗΣ ΑΓΑΘΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΙΚΗ ΠΑΝΤΡΟ’ΦΕ ΚΟΡΗ ΠΟΥ ΟΛΑ ΤΑ ΟΝΤΑ ΤΡΕΦΕΙΣ)\
(ΑΥΤΑΡΚΗΣ ΕΙΝΑΙ Η ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ Η ΔΙΚΗ ΣΟΥ ΤΩΝ ΧΑΡΙΤΩΝ Η ΠΟΛΥΩΝΥΜΗ ΕΙΣΑΙ ΕΣΥ Η ΠΕΙΘΩΣ ΤΟΥ ΑΙΘΕΡΑ ΤΗΣ ΓΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΘΑΛΑΣΣΑΣ Η ΠΑΝΤΟΤΙΝΗ ΠΡΟΣΤΑΤΙΔΑ ΣΚΛΗΡΗ ΓΙΑ ΟΣΟΥΣ ΕΙΝΑΙ ΦΑΥΛΟΙ ΑΝΙΚΑΝΟΙ ΝΑ ΣΕ ΑΠΟΔΕΧΘΟΥΝ ΚΑΙ ΓΛΥΚΕΙΑ ΓΙΑ ΟΣΟΥΣ ΕΙΝΑΙ ΕΥΑΓΩΓΟΙ ΚΑΙ ΠΕΙΘΗΝΙΑ ΣΕ ΑΠΟΔΕΧΟΝΤΑΙ ΕΤΣΙ ΟΠΩΣ ΕΙΣΑΙ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΝΟΜΟΥΣ ΣΟΥ ΠΙΣΤΑ ΑΚΟΛΟΥΘΟΥΝ)
(ΠΑΝΣΟΦΗ (ΠΑΝΤΟΓΝΩΣΤΡΙΑ) ΠΑΝΔΟΤΕΙΡΑ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΡΙΑ ΤΡΟΦΕ ΠΑΝΒΑΣΙΛΙΣΣΑ ΟΛΟΥ ΤΟΥ ΣΥΜΠΑΝΤΟΣ ΚΟΣΜΟΥ ΠΛΟΥΣΙΟΠΑΡΟΧΗ ΤΡΟΦΟΔΟΤΡΙΑ ΤΩΝ ΑΝΑΠΤΥΣΣΟΜΕΝΩΝ ΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΩΡΙΜΑΣΜΕΝΩΝ ΑΠΟΛΥΤΡΩΤΙΚΗ ΕΛΕΥΘΕΡΩΤΡΙΑ)
(ΤΩΝ ΠΑΝΤΩΝ ΕΙΣΑΙ ΕΣΥ ΠΑΤΕΡΑΣ ΠΡΩΤΗ ΑΙΤΙΑ ΠΡΩΤΕΡΓΑΤΗΣ ΓΕΝΝΗΤΟΡΑΣ ΑΛΛΑ ΚΑΙ ΜΗΤΕΡΑ ΠΟΥ ΚΥΟΦΟΡΕΙ ΓΕΝΝΑ ΤΡΕΦΕΙ ΚΑΙ ΑΝΑΤΡΕΦΕΙ Ω ΜΑΚΑΡΙΑ – ΤΡΙΣΕΥΤΥΧΙΣΜΕΝΗ ΓΡΗΓΟΡΟΓΕΝΝΗ ΠΟΛΥΣΠΟΡΗ ΠΟΛΥΚΑΡΠΗ)
(ΕΓΚΑΙΡΗ ΟΡΜΗ , ΣΕ ΩΡΙΜΟ ΧΡΟΝΟ ΣΤΗΝ ΩΡΑ ΕΠΑΝΩ ΑΚΜΑΙΑ ΤΑΣΗ ΠΑΝΤΟΤΕΧΝΗΣ ΠΛΑΣΤΕΙΡΑ ΠΟΛΥΔΗΜΙΟΥΡΓΕ ΚΥΡΙΑΡΧΟ ΘΕΙΟ ΟΝ ΤΟΥ ΓΕΝΟΥΣ ΤΩΝ ΠΑΝΣΕΠΤΩΝ ΔΑΙΜΟΝΩΝ)
(Ω ΠΑΝΤΟΤΙΝΗ ΚΙΝΗΤΗΡΙΑ ΔΥΝΑΜΙΣ ΠΟΛΥΕΜΠΕΙΡΗ ΠΕΡΙΣΚΕΠΤΗ ΣΤΟΧΑΣΤΙΚΗ ΑΕΙΡΟΗ ΠΑΝΡΕΟΥΣΑ ΠΟΥ ΜΕ ΑΚΑΤΑΠΑΥΣΤΟΥΣ ΣΤΡΟΒΙΛΙΣΜΟΥΣ ΚΑΙ ΡΟΕΣ ΓΡΗΓΟΡΕΣ ΠΕΡΙΔΙΝΙΖΟΜΕΝΗ ΚΑΙ ΠΕΡΙΣΤΡΕΦΟΜΕΝΗ ΚΑΘΩΣ ΕΙΣΑΙ ΔΙΑΡΚΩΣ ΑΛΛΑΖΕΙΣ ΜΟΡΦΕΣ)
(ΜΕ ΠΑΝΕΜΟΡΦΟ ΘΡΟΝΟ ΕΙΣΑΙ ΤΙΜΗΜΕΝΗ ΕΣΥ ΜΟΝΑΔΙΚΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΡΙΑ ΤΩΝ ΑΠΟΦΑΣΙΣΜΕΝΩΝ ΣΚΗΠΤΡΟΥΧΑ ΘΕΑ ΒΑΣΙΛΙΣΣΑ ΑΣΥΓΚΡΙΤΑ ΑΝΩΤΕΡΗ ΣΤΗΝ ΕΞΟΥΣΙΑ ΣΟΥ ΑΠΟ ΟΛΟΥΣ ΟΣΟΥΣ ΚΡΑΤΟΥΝ ΣΚΗΠΤΡΟ ΒΑΣΙΛΙΚΗΣ ΔΥΝΑΜΕΩΣ)
(ΒΑΡΥΒΡΟΝΤΗ ΠΑΝΙΣΧΥΡΗ ΑΤΡΟΜΗΤΗ ΠΑΝΔΑΜΑΖΟΥΣΑ ΕΣΥ ΣΤΑ ΧΕΡΙΑ ΣΟΥ ΚΡΑΤΑΣ ΤΟΥ ΠΕΠΡΩΜΕΝΟΥ ΤΗΝ ΠΥΡΙΠΝΟΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΠΟΥ ΟΙ ΘΕΙΚΕΣ ΜΟΙΡΕΣ ΣΕ ΑΝΙΣΑ ΜΕΡΙΔΙΑ ΜΟΙΡΑΖΟΥΝ ΣΤΟΥΣ ΑΝΘΡΩΠΟΥΣ)
(Ω ΘΕΙΑ ΦΥΣΗ , ΠΑΝΤΟΤΙΝΗ ΑΙΩΝΙΑ ΖΩΗ ΚΑΙ ΑΘΑΝΑΤΗ ΠΡΟΝΟΙΑ ΤΑ ΠΑΝΤΑ ΕΙΣΑΙ ΕΣΥ ΔΙΟΤΙ ΕΣΥ ΤΑ ΠΑΝΤΑ ΟΛΑ ΟΣΑ ΜΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΥΝ ΜΟΝΗ ΣΟΥ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΖΕΙΣ)
(ΑΛΛΑ ΘΕΑ ΜΟΥ ΣΕ ΘΕΡΜΟΠΑΡΑΚΑΛΩ ΜΑΖΙ ΜΕ ΠΑΝΕΥΤΥΧΕΙΣ ΚΑΙΡΟΥΣ ΕΙΡΗΝΗ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑ ΦΕΡΝΕ ΜΑΣ ΚΑΙ ΑΥΞΗΣΗ ΠΑΝΤΩΝ ΤΩΝ ΑΓΑΘΩΝ)

(ΠΡΟΚΛΟΥ ΟΡΦΙΚΑ)

ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΕΛΛΗΝΩΝ ΔΙΚΤΥΟ ............2010μ.Χ.

Δημοσίευση σχολίου

0 Σχόλια