Από το 1824 ήθελαν διαιρεμένη την Ελλάδα οι Ρώσοι

9 Ιανουαρίου 1824: Η ρωσική κυβέρνηση, με υπόμνημά της προς τις άλλες Μεγάλες Δυνάμεις, προτείνει ως λύση του ελληνικού ζητήματος τη σύσταση τριών ηγεμονιών κατά το πρότυπο της Βλαχίας και της Μολδαβίας. Οι προταθείσες ηγεμονίες είναι: α) Θεσσαλία και Ανατολική Στερεά Ελλάς, β) Δυτική Στερεά Ελλάς και Ήπειρος, γ) Πελοπόννησος και Κρήτη.

Ο Κωνσταντίνος Παπαρηγόπουλος γράφει στο βιβλίο του «Τα διδακτικώτερα πορίσματα της Ιστορίας του Ελληνικού Έθνους»:

Μετά δύο δε μήνας ήτοι 28 Δεκεμβρίου 1823 (9 Ιανουαρίου 1824) η Ρωσία υπέβαλεν έτι οριστικώτερον υπόμνημα επί τη βάσει των εν των σχεδιάσματι αυτής τεθεισών αρχών. Κατά το υπόμνημα τούτο προετείνετο να διαιρεθή η Ελλάς εις τρεις ηγεμονίας, ων η μεν πρώτη να περιλάβη την Θεσσαλίαν και την Ανατολικήν Ελλάδα, η δε δευτέρα την Ήπειρον και την Δυτικήν Ελλάδα, η δε τρίτη την Πελοπόννησον «εις ην ηδύνατο να προστεθή και η νήσος Κρήτη». Αι δε νήσοι του Αιγίου Πελάγους έμελλον να καθυποβληθώσιν εις κοινοτική διοίκησιν επί τη βασει των προνομίων όσα εκέκτηντο απ’αιώνος.

Όπως καταλαβαίνετε, οι Ρώσοι ήθελαν διαιρεμένη την Ελλάδα από τις αρχές της Ελληνικής Επανάστασης, πολύ πριν η Ελλάδα αποκτήσει τα σημερινά της γεωγραφικά σύνορα…

Το εδάφιο που φιλοξενήσαμε βρίσκεται στη σελίδα 692 του βιβλίου:https://infognomonpolitics.gr/

Δημοσίευση σχολίου

0 Σχόλια